Find CO2-besparelser med digitalt energiscreeningsværktøj

Med EU’s beslutning om at løfte målsætningen fra 40 til mindst 55 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 skærpes de samlede krav til ejendomsbesiddere om at energioptimere deres bygninger. Kombineret med den aktuelle nedlukning af Danmark, er det oplagt at benytte lejligheden til at gå ejendomsporteføljer efter i sømmene. Med screeningsværktøjet ’Bæredygtige Bygninger’ kan Sweco digitalt gennemgå ejendomme for at finde potentielle CO2- besparelser. Maskinmester i Facilities Management Jonas Jacobsen forklarer her hvordan.

Screeningsværktøjet ’Bæredygtige Bygninger’ – hvad er det?

Det er en simpel og tidsbesparende måde at se på energisparepotentialet af den ejendomsportefølje, man råder over. Med værktøjet screener vi store ejendomsporteføljer og ser på, hvor der er besparelser at hente i forhold til CO2, indeklima og bygningsoptimeringer. På sigt kan værktøjet også bruges til at screene for klimatilpasningsindsatser samt tracke ejendommenes performance i forhold til FN’s verdensmål og EU's taksonomi.

Hvad består værktøjet af?

Værktøjet er sammensat af en række datakilder, bl.a. BBR-registret, energimærkerne, filarkiver og GIS-værktøjer samt data fra eksisterende best practice screeninger med nøgletal og benchmarks, som Sweco tidligere har udført.

Hvordan bruger I det?

Med vores energiscreening analyserer vi på tværs af kundens ejendomsportefølje. Om det er energimærke, CO2, indeklima eller andet vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, kan vi give en indikation af status på kundens bygninger. Vi kan se på, hvor man sparer mest CO2 ift. den investering, det kræver. Vi vil gerne hjælpe ejendomsbesiddere med at plukke de lavthængende frugter, men naturligvis også lægge en plan for indsatsen på længere sigt.

Hvad sker der efter den digitale screening?

Er der grundlag for et tiltag, tager vi fysisk ud og screener vores kunders ejendomme, det kunne være en kommunes nedlukkede skoler, haller, klubber, kontorer mv. – selvfølgelig med respekt for de aktuelle corona-restriktioner. Ved den fysiske screening foretager vi konkrete målinger for at verificere og justere vores indledende digitale analyse, som jo blot er en pejling. Vi indsamler et nyt datagrundlag, der styrker vores samlede vurdering af, hvor man bør sætte ind. Dette med et blik for at besparelsen reelt er eksisterede, og at driften er som først antaget ift. kWh, tid og levetid.

Hvem er det relevant for?

Det er relevant for alle landets kommuner samt pensionskasser, kapitalforvaltere og andre store ejendomsbesiddere, herunder regionerne og staten. Men det er særligt kommunerne, der her i nedlukningen kan bruge tiden på at få gennemgået deres bygninger digitalt for netop at få den her første indledende pejling af, hvor de står med deres bygningsmasse.

Der er nu 66 kommuner, som er en del af Realdanias DK2020 projekt. De har dermed forpligtet sig til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, som lever op til Parisaftalens målsætninger. Forudsætningen for at kunne gøre netop det, er, at de kender deres CO2-aftryk på alle deres bygninger. Her kan vi hjælpe konkret.

Hvorfor er Sweco den rette rådgiver?

Vi har arbejdet med drift af bygninger siden 1984 og råder i dag over en specialiseret og meget erfaren enhed, som faktisk er Danmarks største på lige knap 100 driftserfarne rådgivere. Vi arbejder alle sammen med fokus på drift af eksisterende og tekniske anlæg, herunder drift og energioptimering. Med adgangen til big data, de rette værktøjer, kompetencer og erfaringer kan vi hjælpe kommuner og andre ejendomsbesiddere med et kvalificeret beslutningsgrundlag til at lægge den strategi for deres bygninger, som de har manglet.

Hvordan bidrager det til FN’s verdensmål?

Udover at se på energiforbrug og CO2 som bidrager til mål 13 om klimaet, kan screeningsværktøjet konkret bruges til at bidrage til FN’s verdensmål 3 om sundhed, hvor vi har mange års erfaring og gode eksempler på, hvordan forbedret indeklima i skoler og institutioner øger trivsel og læring og nedbringer sygdom.