0 af 0 for ""

Mastrup Søerne

Vand, Energi og Industri

Miljø

I Sweco arbejder vi helhedsorienteret med alle miljøaspekter, og vi hjælper både borgere, det offentlige og private kunder. For bygherrer kan en miljøproblematik ofte opleves som en udfordring, der kan forsinke udførslen af et projekt. Vi sørger for at håndtere miljøopgaverne med rettidig omhu og stor faglighed, så det ikke spænder ben for projektets primære formål.

Hvor det er muligt, arbejder vi med miljø og natur som værdiskabende, og vi bruger FN’s verdensmål som inspiration og pejlemærker for at udvikle og berige projekter.

Vi arbejder over hele Danmark og gør en dyd ud af at være lokalt til stede. Samtidig sørger vi for, at der hos os er én indgang til at løse mange miljørelaterede problemstillinger.

Sundere almene boliger i fremtidens Danmark Rapport
Rødt boligbyggeri
Herningsholm Å Herning
Herningsholm Å oversvømmet
Miljøundersøgelser af Køhlers Have, Sydhavnsgade København
Sydhavnsgade rendering

Myndighedstilladelser

Vi udarbejder myndighedsansøgninger for alle relevante problemstillinger. Vi kender arbejdsgangene og lovgrundlaget og sørger for, at alt det administrative er på plads i tide. Det er vigtigt for projekters fremdrift med en god dialog med myndigheder i stat, regioner og kommuner.

Bygningsforurening og nedrivning

Vi udfører miljøscreeninger og kortlægger for forurenende stoffer i byggematerialer og indeluften i bygninger f.eks. PCB, asbest og bly. Vi sørger altid for at være opdaterede på gældende love, bekendtgørelser og vejledninger samt forvaltningspraksis hos myndighederne. Vi udfører miljøsanerings- og affaldshåndteringsplaner samt udbudsmateriale ved renoveringsprojekter og nedrivninger. Vi leverer bygherrerådgivning, myndighedsbehandling, risikovurderinger, tilsyn og kontrol, og vi sikrer, at entreprenørerne håndterer og bortskaffer affaldet med de nødvendige hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Bygningsaffald og bygningsressourcer

Vi er eksperter i at undersøge materialer fra nedrivning og renovering og skaffe tilladelse til at bortskaffe affaldet på den rigtige måde. Vi ønsker at bidrage til, at byggesektoren genbruger mest muligt byggemateriale, så vi vænner os til at se affaldet som en ressource.

Jordforurening og grundvandsforurening

Vi hjælper med myndighedsansøgninger på paragraf 8 og 19, med risikovurderinger og afværgeforanstaltninger for jord- og grundvandsforurening og med indeklimaet på forurenede grunde. Vi rådgiver private, regioner og kommuner, så vi har et godt kendskab til de krav og behov, der findes på begge sider af bordet.

Indeklima – radon og skimmel

Vi undersøger indeklimaet for radon og skimmel og ser på bygningsfysikken for at vurdere, hvordan vi kan sikre et godt indeklima. Vi hjælper entreprenører og bygherrer med at sikre, at deres byggerier overholder bygningsreglementet for forskrifter om indholdet af radon.

Rådgivning om forurening med PFAS

Sweco har indgående erfaring med at undersøge, risikovurdere og afværge forurening med PFAS-forbindelser for offentlige og private kunder.

Når vi undersøger for PFAS har vi særligt fokus på at identificere potentielle forureningskilder og spredningsveje, foretage korrekt prøveudtagning i jord, vand, sediment, biota mv. samt sikre, at indsamlede data er tilstrækkelige og repræsentative. Det muliggør en retvisende vurdering af udbredelsen af en PFAS-forurening.

Vi råder over et netværk af internationale specialister bl.a. i Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Belgien og Irland. Vi trækker på vores udenlandske kollegers kompetencer og erfaringer og inddrager dem i vores undersøgelser efter behov.

For at øge vidensniveauet om og dele erfaringer med PFAS afholder vi løbende webinarer, som er målrettet kommuner, regioner og virksomheder.

Grundvandshåndtering

Vi er med i de indledende faser i et anlægsprojekt for at vurdere, hvordan grundvandsforholdene er, f.eks. om der skal være en gravet eller boret kloakløsning. Vi projekterer og designer, planlægger og udfører grundvandsløsninger, og vi hjælper med at rense vand og søge om tilladelse til at udlede vandet i å, sø eller havn. Vi står for udbudsmateriale og fører tilsyn og er desuden involveret i syns- og skønssager i voldgifter, hvor vi bliver bedt om at vurdere, hvordan opgaver skulle være løst.

Jordhåndtering

Vi udarbejder jordhåndteringsplaner på både områdeklassificerede samt V1- og V2-kortlagte grunde. Vi sikrer bygherre en nem og hurtig håndtering af jorden og myndighedsbehandling i forbindelse med anlægsarbejderne. Vi sørger for den efterfølgende afrapportering til myndighederne og kan foretage tilsyn og prøvetagning i forbindelse med afgravning af forurenet jord.

Råstoffer

Danmark har forekomster af råstoffer, som kan og skal udnyttes, men vi skal gøre det under hensyntagen til miljø og mennesker. Vi har kompetencer indenfor alle nødvendige aspekter af råstofefterforskning og -indvinding, herunder planlægning, miljøvurderinger, råstofanalyse, støjmåling og modellering samt trafik og myndighedsforhandling.

Internationale ydelser inden for miljø

Vi tilbyder mangeårig ekspertise inden for miljørådgivning i et internationalt perspektiv. Vores portefølje omfatter blandt andet udarbejdelse af risikovurderinger, konsekvensanalyser, due diligence, forundersøgelser, genhusningsplaner, vurdering af ligestilling, ledelsesplaner, interessentanalyser, baseline-målinger, teknisk assistance, kapacitetsopbygning og rådgivning om miljømæssige og sociale standarder.

Louise Skytte

Louise Skytte

Afdelingschef / Miljø
Heidi Stranddorff

Heidi Stranddorf

Teamleder / Miljø Øst

Vil du vide mere om vores ydelser inden for miljø?

Ønsker du at høre mere om – eller indhente et konkret tilbud på – vores rådgivningsydelser inden for miljø. Udfyld vores formular, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.