0 af 0 for ""

Biodiversitet

Sweco Danmark

Biodiversitet

Swecos ambition er at gå forrest i den grønne omstilling i alle de markeder, vi opererer i. Vi bidrager gennem vores kunders projekter til at styrke biodiversiteten på mange forskellige måder, der hver gang tilpasses de lokale muligheder og bygherres ønsker.

Når vi indtænker biodiversiteten fra start, hvor vi fastholder og udvikler levesteder for alle de former for liv, der indgår i et områdes biologiske mangfoldighed, kan vi skabe merværdi i vores kunders projekter – og det behøver ikke være dyrt.

Vi hjælper dig med at være på forkant og have en klar strategi for dine biodiversitetsindsatser, og vi kan samtidig dokumentere dem, så de efterlever de nye ESG-regnskabskrav i EU.

Vores eksperter mestrer både grønne og blå biodiversitetsløsninger og hjælper med at optimere forholdene for insekter, fugle, padder, krybdyr, mos, lav, svampe og vilde planter – samtidig med, at vi kan skabe nye oplevelsesrige og rekreative byrum og landskabstyper.

Beplantning og øget biodiversitet er samtidig et vigtigt redskab i vores brug af naturbaserede løsninger (NBS), hvor vi ruster vores byer, kyster og samfund til at imødekomme fremtidige ekstreme hændelser som skybrud, storme, havvandsstigninger og varme.

Et byggeris samlede biodiversitetsaftryk

I Sweco har vi også ekspertisen til at give bygherre et overblik over byggeriets samlede biodiversitetsaftryk, og hvilke dele af byggeriet der står for de største påvirkninger – et vigtigt skridt mod mere ansvarligt byggeri med respekt for naturen.

Vi tager udgangspunkt i den LCA, som alligevel skal udføres ifm. BR18 klimakrav. Her regner vi byggeriets påvirkning på den omkringliggende biodiversitet, altså ’on-site’. Og biodiversitetspåvirkningen ifm. bygningens energiforbrug og fra produktion af de materialer, som er brugt til bygningen, altså ’off-site’.

Mød vores eksperter

Morten Ryberg

Morten Walbech Ryberg
Senior bæredygtighedsspecialist i Bæredygtigt byggeri

”Vi har nu den viden og de værktøjer, som er nødvendige for at kunne måle bygningers biodiversitetsaftryk on-site på byggefeltet – men også off-site i hele bygningens livscyklus.

For mig er det særligt vigtigt, at vi får øjnene op for den enorme “off-site” miljøpåvirkning, som vi ser ifm. materialeproduktioner og driftsenergi. Jeg håber, at det vil hjælpe bygherrer til at fokusere deres indsatser for biodiversitet, hvor det betyder mest, så vi får byggerier, som er så gode som muligt for naturen. Det vil være nøglen til at realisere de globale mål for biodiversitet i 2030.”

Nikolaj Ebsen

Nikolaj Sass Ebsen
Biolog i Miljø

”Det er ved at gå op for os alle, at biodiversitetskrisen er ægte, og at vi faktisk kan handle på det og gøre en forskel. Vi har stadig masser af værdifuld natur og spændende arter tilbage, som vi skal passe godt på. Lad os derfor tænke biologernes faglighed ind ved byfornyelser og anlægsprojekter, så vi får skabt holdbare løsninger, der fx passer til jordtypen og de hjemmehørende arter. Samtidig skal vi heller ikke rydde et område for at lave ny biodiversitet, hvis vi i stedet kan understøtte den natur, som der allerede er på stedet.”

Dokumentér din biodiversitetsindsats

Biodiversiteten rykker snart ind i årsregnskaberne hos virksomheder i EU, hvor biodiversitetspåvirkningen skal dokumenteres som en del af ESG/bæredygtigheds-rapporteringen, der er formuleret i CSRD-direktivet – vores eksperter hjælper dig i mål.

Derudover rådgiver vi også i, hvordan man integrerer SBTN (Science-based targets for nature) i sit projekt, hvordan du opnår en DGNB Planet certificering og lever op til kravet for svanemærket.

Biodiversitetsstrategi Fælledby København
Fælledby
Mere vild natur i Nørrestrand Horsens
Nørrestrand
Nyt naturområde ved Favrholm Hillerød
Favrholm Nord cykelsti
Klimatilpasning af Herningsholm Å Herning
Herningsholm Å oversvømmet

En tværfaglig tilgang til biodiversitet

Biodiversitet er en disciplin, der kræver tværfaglig ekspertise. Sweco har nogle af landet bedste eksperter med kæmpe viden om både planter og dyr. Vores biologer laver screeninger og i tæt dialog med kunden bruger vores landskabsarkitekter den viden som designparameter for landskabsprojekter i både byer, boligområder, pladser og parker.

Udover vores biologer og landskabsarkitekter sørger vores bæredygtighedsspecialister, geologer og vand-ingeniører for, at vi kan rådgive på alle former for biodiversitetsprojekter. Det tværfaglige samarbejde sikrer, at viden bliver systematisk indsamlet, formidlet og indarbejdet i vores kunders projekter.

Vi ønsker at tage ansvar og bidrage til større biodiversitet og har derfor gennemført pilotprojekter, hvor vi erstatter plænegræsarealer med vildtvoksende natur på vores udearealer omkring flere af vores kontorer i Danmark – se eksemplet her fra Kolding.

Sweco i Kolding
Sweco i Kolding
Sweco i Kolding

Se et udvalg af vores ydelser indenfor biodiversitet

Biodiversitet og fysisk planlægning

Den fysiske planlægning har stor indflydelse på de fremtidige muligheder for at øge biodiversiteten. Planlægningen dækker bl.a. arealanvendelse, bystrukturer, lokalisering af anlæg og funktioner, transportmønstre, kystsikring og håndtering af de øgede vandmængder. Med den fysiske planlægning sætter vores byplanspecialister rammerne for naturen og de grønne områder – fra den store skala med grønne strukturer, spredningskorridorer og faunapassager til disponering af fælles fri- og opholdsarealer.

 

Vi arbejder også med planløsninger, hvor regnvandet er synligt og bidrager til øget biodiversitet, naturoplevelser og rekreative muligheder for byområdets brugere.

 

Læs mere om vores arbejde med byplanlægning her.

Biofaktorvurdering af dit projekt

Biofaktoren giver et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til dets størrelse. Ved at inddrage tagflader, facader og bagmure – og ved at gøre overfladebelægningerne åbne for vegetation og vandgennemstrømning, er det muligt at opnå høje biofaktor-værdier selv i den allertætteste bydannelse. Vi hjælper med en biofaktorvurdering for dit projektområde, som også kan bruges til at sætte konkrete mål.

Biodiversitetsscreening og -analyse

Ved at kortlægge den eksisterende biologiske tilstand i og omkring et projektområde f.eks. på eksisterende naturarealer, nybyggeri, i parker og langs veje, skaber vi et vidensgrundlag og sikrer den bedst mulige bevaring og udvikling af biodiversiteten. Vi kan udføre biodiversitetsscreeningen på forskellige niveauer.

Strategi for biodiversitet

Vi hjælper med at optimere projektets bidrag til biodiversitet i forhold til de typer af natur og arter, som bygherre ønsker at understøtte. En strategi for biodiversitet sikrer en systematisk proces med dokumentérbare initiativer og udføres via konkrete indsatsområder som kortlægning af naturværdier, beskrivelse af biodiversitetsbaseline for arter og levesteder, udarbejdelse af en drifts- og plejeplan samt løbende evaluering via et monitoreringsprogram, der f.eks. bruges ved ESG-rapportering iht. EU-taksonomien og ESRS-standarderne.

 

Med en biodiversitetsstrategi kan vi vedligeholde og skabe levesteder for dyr og planter inden for eller i tilknytning til projektområderne. Vi kan også skabe levesteder for dyr og planter på selve de konstruktioner, som udgør en del af projektet, f.eks. bygninger, broer, støjafskærmning og kajanlæg.

Udvikling af naturkvalitet og biodiversitet på eksisterende arealer

Der er et stort uudnyttet potentiale for at styrke biodiversiteten ved at arbejde strategisk med eksisterende arealer omkring f.eks. private virksomheder, offentlige institutioner, i parker, langs veje, ved kirker, ejerforeninger, boligforeninger, haver, landbrugsejendomme, efter råstofudvinding.

 

Vi hjælper også med at vurdere naturpotentialer ved opkøb af arealer, der skal omdannes til natur, og vi har desuden stor ekspertise i at udarbejde plejeplaner for eksisterende naturområder.

 

Udvikling af eksisterende arealer giver mere oplevelsesrige omgivelser og uderum, som mennesker tiltrækkes af og trives i – og Indsatserne kan med fordel indgå i ESG-rapportering

Beregning af biodiversitetsaftrykket over et byggeris livscyklus

Vi hjælper med at give bygherre et overblik over byggeriets samlede biodiversitetsaftryk og hvilke dele af byggeriet, der står for de største påvirkninger. Vi regner på byggeriets påvirkning på den omkringliggende biodiversitet, altså ’on-site’. Og biodiversitetspåvirkningen ifm. bygningens energiforbrug og fra produktion af de materialer, som er brugt til bygningen, altså ’off-site’.

 

Vil du høre mere? Så kontakt Morten Ryberg, senior bæredygtighedsspecialist i Bæredygtigt byggeri: morten.ryberg@sweco.dk / +45 2725 4089

Andre ydelser

Udvikling af biodiversitetspolitikker og indsatsplaner

 

Udarbejdelse af efterbehandlingsplaner efter råstofudgravning

 

Etablering af spredningskorridorer for at skabe større sammenhængende områder

 

Undervisning og formidling om biodiversitet til driftspersonale, folkeskoler, viceværter mv.

 

Integration af biodiversitetshensyn i klimaprojekter

 

Screening af skovrejsningsprojekter

 

Håndtering af regnvand (LAR)

 

Jorddeponi – anvendelsesændring og naturgenopretning

Louise Skytte

Louise Skytte

Afdelingschef / Miljø
Heidi Stranddorff

Heidi Stranddorf

Teamleder / Miljø Øst
Carina Rosenbech Thybo

Carina Rosenbech Tycho

Teamleder / Landskab Vest / Landskabsarkitekt
Anja Boserup

Anja Boserup

Teamleder / Landskab Øst / Landsskabsarkitekt
Morten Ryberg

Morten Ryberg

Senior bæredygtighedsspecialist / Bæredygtighed

Vil du vide mere om vores arbejde med biodiversitet?

Send os en besked. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.