0 af 0 for ""

Kolding Bypark

Vand, Energi og Industri

Natur

Vores team af biologer og ingeniører har solid erfaring med natur og miljøopgaver og bidrager med projektløsninger af høj faglig kvalitet. Vi løser opgaver i tæt dialog med kunden for at sikre en fælles forståelse, og vi samarbejder om at udvikle holdbare og langsigtede løsninger, som sigter på at opnå de bedste biologiske værdier.

Hvert enkelt projekt er unikt, og vi tager derfor altid udgangspunkt i de specifikke forhold i det konkrete projekt. Som en del af naturopgaverne bistår vi med at gennemføre ejendomsmæssige forundersøgelser for at klarlægge berørte lodsejeres holdning til et givent projekt, og vi rådgiver både kunde og lodsejer omkring jordfordeling, erstatning og kompensation.

Udvalgte projekter

Ålebækken Ruinpark Lyngby-Taarbæk
Ålebækken Ruinpark
Kolding Bypark Kolding
Kolding Bypark
Fjordforbindelsen Frederikssund
Fjordforbindelsen

Søer og vandløb

Mange vandområder er presset som følge af øget næringsstofudvaskning og øvrig menneskelig påvirkning. Vi har stor erfaring med at genoprette søer og vandløb og rådgiver om at vælge de optimale restaureringsmetoder. Vi udarbejder projekter, der medvirker til at opfylde kravene til vandområdernes målsætning for at skabe bedre levevilkår for dyr og planter og dermed opnå god økologisk tilstand.

Naturgenopretning

Vi hjælper med at løse naturgenopretningsopgaver – både i terrestrisk og våd natur. Vores team repræsenterer alt fra biologiske fagligheder indenfor botanik og fauna til de tekniske fagligheder, der varetager opgaver som hydrologiske beregninger og modellering samt konsekvensvurderinger og dimensionering af f.eks. vandløb og vådområder. I vores naturgenopretningsprojekter forsøger vi at genskabe naturlige forhold, der på sigt medfører mindst mulig vedligeholdelse og mest mulig biodiversitet.

Natura 2000 og væsentlighedsvurdering

Vi har stor erfaring med projekter, der vedrører Natura 2000-områder og kan hjælpe med at kortlægge og overvåge flora og fauna, herunder bilag IV-arter, habitatnatur- og naturtyper samt beskyttede arter på områdernes udpegningsgrundlag.

Miljøvurdering (VVM)

By- og samfundsudviklingen medfører behov for nye store infrastrukturprojekter, som potentielt kan påvirke miljøet. Vi har stor erfaring med at udarbejde miljøkonsekvensrapporter, herunder Natura 2000-vurderinger, myndighedsansøgninger samt natur- og miljøundersøgelser. Vi råder over alle fagligheder, som er nødvendige for at udarbejde miljøkonsekvensvurderinger. Vi går helhedsorienteret til opgaverne og rådgiver undervejs i alle faser af processen.

Biodiversitet

Målet om at bevare eller øge biodiversiteten er en selvfølge i konkrete naturprojekter. Ved vandløbsrestaurering, hvor vi etablerer gydebanker og skaber naturlige hydrologiske forhold, og når vi bistår vores kunder med f.eks. at udarbejde plejeplaner for naturområder, er biodiversitet en væsentlig faktor i den optimale løsning. Men også på de mere tværfaglige projekter som f.eks. byggesager bidrager vores biologer med viden og løsninger med biodiversiteten for øje.

Louise Skytte

Louise Skytte

Afdelingschef / Miljø

Vil du vide mere om vores ydelser inden for natur?

Ønsker du at høre mere om – eller indhente et konkret tilbud på – vores rådgivningsydelser inden for natur. Udfyld vores formular, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.