0 af 0 for ""

Byggeri

Bygherrerådgivning

Som bygherrerådgivere er vi bygherres betroede, loyale rådgiver på projekterne og bistår med rådgivning fra de første idéer til aflevering og idriftsættelse. Vi sikrer helhedsorienterede, langsigtede og bæredygtige løsninger til både offentlige og private kunder.

Vi er med fra de indledende faser, hvor et projekt skabes og værdiskabelsen sker. Vi identificerer og tager hånd om risici, således at bygherre er bedst muligt sikret mod tab og forsinkelse fra projekterings- og udførelsesfasen og frem til aflevering, ibrugtagning samt idriftsættelse. Som bygherrerådgiver har vi et stort fokus på enkel og tydelig kommunikation igennem alle faser af vores rådgivning. En af vores fornemmeste opgaver er at agere som kundens fortrolige rådgiver, der på et tidligt tidspunkt i processen kan bidrage med faglighed og overblik.

I Sweco arbejder vi tværfagligt og har direkte adgang til at inddrage et stort nationalt og internationalt netværk af faglige specialister inden for blandt andet arkitektur, bæredygtighed, indeklima, akustik, brand, trafik, miljø og geoteknik.

DFDS nye domicil København
DFDS domicil i Nordhavn
Østerport Station København
Østerport Station facade med tårn
Søndre Campus København
KU Sønder Campus facade med bro

Bygherrerådgivning A-Z

Sweco yder bygherrerådgivning, der styrker dig i rollen som bygherre. Med vores brede arkitektoniske og tekniske viden samt stærke ledelsesmæssige kompetencer styrer vi bygge- og anlægsprocessen fra start til slut til rette tid, pris og kvalitet. Vi har altid et stort fokus på, at projekter leveres til rette tid, rette pris og i rette kvalitet. Vores ydelser dækker alle faser af et projekt fra de indledende afklaringer til idriftsættelse af det udførte projekt.

Læs mere: Sweco er ny strategisk bygherrerådgiver for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

I de indledende faser bliver rammerne for projektets gennemførsel fastlagt. Vi sikrer og definerer strategier, der understøtter gennemførsel af projektet. Når projektet skal konkretiseres, sikrer vi, at de krav, der er stillet, bliver indarbejdet og opfyldt. Det er både under projekteringen, udførelsen og idriftsættelsen med kontrol og projektstyring. Som en del af denne brede videnspakke indgår:

Ideoplæg og byggeprogrammering
Gennemførsel af nødvendige forundersøgelser
Prissatte risikovurderinger
Successiv kalkulation, budgettering og økonomistyring
Proces- og tidsplanlægning fra overordnet til detail
Byggeledelse

Udbudsrådgivning og udbudsstrategier

Vi sikrer sammenhæng mellem alle udbudsdokumenter samt tilrettelægger udbudsprocesser og udbudsstrategier, der tilgodeser bygherres krav fra start til slut. Vi sikrer desuden, at alle dokumenter er præcise og entydige for de bydende.

Lejerrådgivning

Når du som lejer skal indgå kontrakt om et lejemål, varetager vi dine interesser og sikrer, at dine krav og forventninger bliver opfyldt. Vi er din partner, og vi tager os af dialogen med udlejer, dennes rådgiver og med entreprenører fra start og frem til, at dit lejemål står klart til indflytning. Lever dit lejemål ikke op til det aftalte, sørger vi for at forholdet bliver bragt frem for udlejer, så der kan ske en udbedring.

Borger- og brugerinddragelse

Når et projekt skal planlægges og eksekveres, er det vigtigt, at interessenter som eksempelvis borger, brugere eller beslutningstagere, inddrages rettidigt på en værdiskabende og relevant måde. Vi tilgår inddragelsesprocesser med en analyse af de værdier og behov, du som bygherre og projektets interessenter har til projektet med henblik på at kunne håndtere, imødekomme og pleje projektets interessenter. Det betyder, at alle undervejs i projekter føler, at de bliver hørt, inddraget og bidrager med at skabe værdi til projektet.

Bygherrerådgivning i alle projektfaser på NordØ

Sweco har været bygherrerådgiver for PFA siden 2014 og planlagt udviklingen af de ca. 55.000 m2 bolig- og erhvervsbyggeri i tæt samarbejde med bygherre. Vi har i årenes løb gennemført udbud for oprensning af jordforurening på byggegrundene, udbud for lokalplanen for området samt forestået arkitektkonkurrencen for det markante runde domicilbyggeri, NordØ.

Sweco er desuden ingeniør for infrastrukturen på NordØ.

Cost & Risk Management

Et projekts grundlag og succes, både ift. økonomi og kvalitet, afhænger af, at projektets risikoprofil er optimalt håndteret. Derfor gennemfører Sweco risiko- analyser og vurderinger for at prissætte projektet korrekt fra start, så alle usikkerheder og risici er håndteret og prissat. Risikostyringen begynder i de tidligere faser af et projekt og fortsætter gennem hele projektforløbet.

IKT og Digitalisering

Læs mere om vores arbejde med IKT og digitalisering her

Køb og salg af ejendomme, TDD

Vi hjælper med teknisk due diligence i forbindelse med danske og internationale ejendomshandler. Vi rådgiver investorer, bygherrer og lejere om nybygning, ombygning, renovering samt køb og salg af fast ejendom. Vi skaber klarhed over ejendommens stand, muligheder og risici gennem en helhedsbetragtning. Den altoverskyggende fordel ved en teknisk due diligence er, at man bliver klar til at træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt man bør investere eller afhænde aktivet.

placeholder small

Lars Hededal

Teamchef, Bygherrerådgivning, Vest

Anders Villumsen

Teamchef, Bygherrerådgivning, Øst

Interesseret i bygherrerådgivning?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.