0 af 0 for ""

Klima- og kystbeskyttelse - Sweco Danmark

Transport og Infrastruktur

Klima- og kystbeskyttelse

I Danmark har vi mere end 7.500 kilometer kystlinje, og vi er i disse år vidne til, at ændrede vejrforhold sætter vores kyst- og fjordområder under pres. Derfor er der et stigende behov for at håndtere øgede vandmængder, som skaber øget risiko for erosion og oversvømmelse.

Med en helhedsorienteret tilgang – og med afsæt i vores mangeårige erfaring – skaber vi rammerne for at gå fra vision til virkelighed. Vi ser kystsikring og klimatilpasning som en tværfaglig opgave, der kræver samarbejde på tværs af myndigheder, borgere og investorer for at skabe robuste og bæredygtige løsninger. Vi hjælper bl.a. kommuner, regioner, myndigheder, private lodsejere, havne, digelaug og forsyninger med klimatilpasning og kystbeskyttelse.

Med vores integrerede tilgang indtænker vi multifunktionalitet i projekterne, f.eks i form af rekreativitet, biodiversitet og bæredygtighed. Sådan sikrer vi, at kystbeskyttelse og klimatilpasning ikke blot bliver tekniske anlæg, men også er med til at udvikle landets kystområder til nye og attraktive destinationer.

Kystsikring af Enebærodde Nordfyn
Kyst og Klima
Levetidsvurdering af 46 kystanlæg Vestkysten
Havn
Højvandssikring af Korsør Bymidte Korsør
Den gamle kystlinje går gennem Korsør bymidte
Bornholms Strandpark Rønne
Bornholms Strandpark
Den Blå Kant Svendborg
Den Blå Kant med havn og huse
Kystsikring af Solrød Kommune Solrød
Kystsikring af Solrød Kommune
Højvandssikring – Stege By Vordingborg Kommune
Stege By

Fremtidssikret design

Vores eksperter udarbejder robuste og fremtidssikrede designløsninger inden for stenkonstruktioner, klimatilpasningsløsninger samt marine ydelser samtidig med, at vi har fokus på at finde besparelser og sikre omkostningseffektivitet.

Vi rådgiver inden for:

Moler, høfder og bølgebrydere
Højvandsmure, sluseløsninger, pumpeløsninger
Strandparker, sandfodring og biologisk kystbeskyttelse
Udløbsledninger, havkabler, vindmøllefundamenter
Lystbådehavne, uddybning, oprensning og klapning

Kvalificerede analyser

Vi tilbyder kvalificerede analyser i forbindelse med kyst- og klimatilpasningsprojekter baseret på de mest relevante værktøjer på området. Analyserne belyser områder som optimering, risiko og konsekvens og skaber et solidt grundlag for projekterne.

Vi rådgiver inden for:

Kystudvikling og oversvømmelsesvurdering
Risikostyringsplaner og helhedskystplaner
Metocean, bølgeuro og joint probability
Bølgelaster, islaster og vindlaster
Specifikationer og tilsyn med fysiske modelforsøg
Miljøkonsekvensvurderinger (VVM)
Simuleringer af besejlingsforhold
Klimafølsomhed og bæredygtighed
Geologiske analyser og geofysik
Due diligence og vindenergi

Relevante værktøjer

Vi arbejder konstant med at innovere og udvikle relevante værktøjer som grundlag for vores rådgivning. Vi har f.eks. udviklet vores egne hydrauliske modeller, der giver os detaljeret viden om stormfloder i og omkring Danmark.

Værktøjer vi bringer i spil:

Numerisk modellering af bølger, strøm og vandstand (MIKE 21)
Beregning af bølgeoverskyl ved havne og langs kyster
Modellering af sediment transport
Oversvømmelsessimulering
Spildmodellering
EBI (Evaluering af Bæredygtig Infrastruktur)
CFD-modellering
Pejlinger
3D CAD

Professionel proceshåndtering

For at kyst- og klimatilpasningsprojekter kan realiseres, kræver det en professionel proceshåndtering til f.eks. at involvere interessenter og opstille bidragsmodeller. Vores eksperter er med i hele processen – fra idéoplæg, design og udbud til tilsyn, og indhentning af de nødvendige tilladelser.

Vi tilbyder håndtering inden for følgende:

Udbud, tilsyn og kontrahering
Bidragsmodeller og fordelingsnøgler
Interessentinvolvering og borgerinddragelse
Byggeledelse og bygherrerådgivning
Myndighedsdialog og høringer
Ansøgninger, dispensationer og tilladelse
Kapitel 1A processer / kommunale fællesprojekter

Internationale ydelser inden for kyst- og klimabeskyttelse

Vi planlægger og designer klimaresistente byer og samfund over hele verden ved at integrere klimatilpasning i alle vores projekter og på tværs af sektorer. Vores ydelser omfatter blandt andet identifikation, kortlægning og styring af klimarisici, teknisk assistance, sårbarhedsvurderinger og udformning af handlingsplaner.

Tore Lucht

Tore Lucht

Afdelingsdirektør / Havne & Geoteknik

Jakob Hausgaard Lyngs

Afdelingschef, Geoteknik
Oliver Ries

Oliver Ries

Chef / Kyst og Klima

Vil du vide mere om vores ydelser inden for klima- og kystbeskyttelse?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.