0 af 0 for ""

Ålebækken Ruinpark

Vand, Energi og Industri

Vand og klima

Vi rådgiver om alle elementer af håndtering og transport af vand og om de problematikker og potentialer, som et forandret klima fører med sig. Vi er med hele vejen fra de indledende projektplaner, gennem projekteringsforløbet til udførelse og færdiggørelse. Vi har mange års erfaring og fokuserer på bygbare løsninger, der kan realiseres i praksis.

Vi arbejder med risikominimering af dagligdags og ekstreme hændelser med et blik for, hvordan vores løsninger kan skabe rekreative værdier. F.eks. hvordan anlæg til regnvands- og skybrudshåndtering kan indgå som attraktive elementer i byrummet som bassiner, skatepark, legepladser eller natur.

Bæredygtighed er integreret i alle vores løsninger. Ved valg af materialer, gennem indsatser for biodiversitet og med reduktion af CO2 for øje.

Udvalgte projekter

Ålebækken Ruinpark Lyngby-Taarbæk
Ålebækken Ruinpark
Kolding Bypark Kolding
Kolding Bypark fra luften 2
Herningsholm Å Herning
Herningsholm Å oversvømmet
Klimatilpasning i Erdenet Mongoliet
Mongolsk by på slette

Regn- og spildevandssystemer

Vi designer og projekterer brønde, rørsystemer, ledninger og dræn og rådgiver om alle aspekter inden for forsyning, det kommunale og private samt vej- og baneprojekter. Vi er med fra de indledende planprojekter og har mange års erfaring med den praktiske udførelse. Vi anvender 3D-projektering, så vi undgår konflikter med andre elementer i jorden.

Klimatilpasning & skybrudssikring

Den øgede mængde regn og de kraftigere regnskyl, vi kan forvente i fremtiden, er en katalysator for vand- og spildevandssektoren. Danmarks udfordring er, at vores nuværende systemer og bassiner ikke har tilstrækkelig kapacitet. Vi arbejder med klimascenarierne, når vi dimensionerer og projekterer ledninger, og når vi sikrer huse og andre værdier mod fremtidens ekstreme vejrhændelser – altid med et blik for, hvordan vores løsninger kan skabe varig værdi. I forhold til klimatilpasning arbejder vi også med øget grundvandsstand og stormflod for at komme 360 grader rundt om problemstillingen i et givet projekt.

Hydraulisk modellering

Vi råder over et landsdækkende team af specialister og trækker på et globalt netværk af kolleger. Vi hjælper med at kortlægge og screene oversvømmelsesrisici, foretager hydrauliske analyser af afløbssystemer samt grundvands- og vandløbsmodellering. Vi arbejder på tværs af fagområder for at sikre helhedsorienterede og bygbare løsninger og har et tæt samarbejde med vores landskabsarkitekter om at klimasikre byområder, udforme blå-grønne løsninger til regnvandshåndtering samt om komplekse hydrauliske problemstillinger i anlægsprojekter.

Tunnellering og no dig

Ved klimasikring i byerne er der ofte brug for at finde kapacitet under terrænet i en tunnel til regn- eller spildevand. Fordelen er, at tunnellen kan placeres langt under terræn, hvor der er færre bindinger og begrænsninger, end når vi udfører ledninger tæt på terræn, hvor trafik, handel, ophold og bygninger definerer mulighederne. Som ved alle opgravningsfrie løsninger, stiller tunnellering skrappe krav til forundersøgelserne. Vi foretager grundige risikoanalyser, så vi gennemfører tunnelleringen med få og kendte risici.

Landskab og byrum

I arbejdet med vand, energi og miljø sætter vi integreret rådgivning i højsædet. De tekniske løsninger skal være i orden og tilpasset den kontekst, vi arbejder i – om det er byen eller i landskabet. Vi leverer en bred palet af ydelser indenfor byrums- og landskabsdesign med fokus på at integrere tekniske anlæg og løsninger, der styrker vores blå-grønne infrastruktur. Det gør vi på en måde, som er tilgængelig og sikker for brugere og borgere, og som skaber mærkbar merværdi i form af bedre trivsel, rekreative muligheder og øget biodiversitet.

LAR (lokal afledning af regnvand)

Med et team af landskabsarkitekter og ingeniører indenfor vand og miljø har vi bred erfaring med landskabsbaseret regnvandshåndtering og LAR, som supplement eller alternativ til de traditionelle kloaksystemer. De gamle systemer kan ikke rumme fremtidens nedbørsmængder, og der er flere steder behov for at opgradere. Vi vender regnvandsudfordringen til et potentiale, der forskønner, begrønner og aktiverer vores udendørs hverdagsrum til gavn for mennesker, klima og natur.

Internationale ydelser inden for vand og klima

Vandforsyningen er mange steder under pres på grund af klimaændringer, som især rammer dem, der bor i områder med ekstreme vejrforhold og i tropiske miljøer. Vores internationale team tilbyder håndtering af disse udfordringer med en multidisciplinær tilgang til udarbejdelse af vurderinger og rådgivning til vores kunder gennem hele projektforløbet.

Klaus Rosendal

Klaus Rosendal

Afdelingschef / Vand & Klima / Øst
placeholder small

Rani Shaba

Afdelingschef / Vand & Klima / Vest
Vil du vide mere om vores ydelser inden for vand og klima?
Ønsker du at høre mere om – eller indhente et konkret tilbud på – vores rådgivningsydelser inden for vand og klima. Udfyld vores formular, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.