0 af 0 for ""

Driftsrådgivning

Sweco rådgiver om EU’s taksonomi

EU’s klassifikationssystem for afrapportering af bæredygtige investeringer og aktiviteter har i første omgang fokus på klima og CO2-reduktion.

Rapporteringspligten træder i kraft den 1. juli 2022 og gælder store virksomheder i regnskabsklasse C samt arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, investeringsselskaber, forsikringsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde.

Vores eksperter kan hjælpe med at afdække behov, screene bygninger, indsamle data, sikre compliance og rapportere korrekt.

Herunder kan du læse en kort gennemgang af, hvordan EU’s taksonomi er bygget op. Da taksonomien indfases i løbet af de kommende år, er nedenstående udtryk for status pr. 7. oktober i implementeringen af EU’s nye forordning.

7

oktober 2021

Taksonomiens opbygning

En økonomisk aktivitet skal opfylde tre kriterier for at blive klassificeret  som bæredygtig og grøn:

Den skal væsentligt bidrage til mindst et af seks miljømål

Den skal ikke gøre unødig skade på de fem øvrige miljømål

Aktiviteten skal ske i overensstemmelse med minimumsgarantierne, som omfatter OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder; FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder; De otte konventioner nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring samt International Bill of Human Rights.

De seks miljømål, hvor den økonomiske aktivitet væsentligt skal bidrage til mindst ét, er:

Forebyggelse eller modvirkning af klimaforandringer: Reduktion af CO2og
energi, rent spildevand o

Klimatilpasning: Screening og håndtering af klimaforandringernes påvirkning på
ens portefølje eller bygning, fx gennem tilpasningsløsninger

Bæredygtigt brug og beskyttelse af vand- og havressourcer

Omstillingen til en cirkulær økonomi

Forebygge og bekæmpe forurening

Beskytte og genoprette biodiversitet og økosystemer

I første omgang træder punkt 1 og 2 i kraft med virkning fra juli 2022.

Områderne 3-6 er under første behandling og forventes stemt igennem i Q1 2022.

Følgende sektorer har fået defineret foreløbige grænseværdier for, hvornår en økonomisk aktivitet er grøn:

Bygninger og konstruktion

Industri

Forsikring

Forsyning af strøm, gas, damp og nedkøling

Vand, spildevand og affald

Transport og oplagring

Information og kommunikation

Skov

Landbrug blev taget ud af de to første områder, men er nu med i oplægget vedrørende punkterne 3-6.

Følgende virksomheder skal afrapportere i overensstemmelse med taksonomien:

Store virksomheder, der allerede er forpligtigede til at offentliggøre en ikke-finansiel redegørelse (regnskabsklasse C)

Finansielle markedsaktører som:

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

Investeringsselskaber

Forsikringsselskaber

Forvaltere af alternative investeringsfonde

Store virksomheder med mere end 500 ansatte, der er omfattet af Non-financial reporting

 

Det drejer sig i alt om cirka 11.700 virksomheder i EU og ca. 900 virksomheder i Danmark.

Kravene til rapportering udvides fra 2023 til at omfatte flere virksomheder. Bl.a. er der forslag om, at børsnoterede selskaber (dog undtaget mikro-virksomheder) bliver omfattet af Corporate sustainability reporting direktivet. Denne gruppe omfatter ca. 49.000 virksomheder i EU.

Ovenstående forventes stemt igennem i Q3 2021.

Level(s) kommer til at spille en rolle

EU’s paradigme for, hvordan man gennemfører en byggeproces, Level(s), vil fra 2022 begynde at spille en rolle i europæisk byggeri, også i den offentlige sektor.

Ole Teisen

Ole Teisen

Chefkonsulent
placeholder small

Alexander Kaae Petersson

Projektleder