Vand

Rent vand og spildevandsanlæg er afgørende for, at byer og samfund fortsat kan vokse i fremtiden. Swecos eksperter sikrer, at vandbehandlings- og spildevandsanlæg leverer rent vand, og de håndterer det spildevand, som tusindvis af mennesker udleder hver dag. Sweco har altid en integreret tilgang til projekter, hvor der både tages højde for økonomi, miljø og mennesker.

Services

 • Grundvand, kortlægning og planlægning
 • Klimatilpasning og stormflodssikring
 • Spildevandshåndtering
 • Søer og vandløb
 • Vand- og energiforsyning

Klimatilpasning og stormflodssikring

Som samfund oplever vi i stigende grad følgerne af klimaforandringerne i form af stormflod, monsterregn og skybrud. Følgeskaderne kræver massive investeringer i stormflodssikring og klimatilpasning i byerne ledsaget af kompetent rådgivning om tekniske og bæredygtige løsninger med merværdi for øje.

Sweco bygger fremtidens bysamfund, hvor det uønskede vand bliver til en ressource og skaber merværdi i forhold til det moderne menneske og den fremtid, vi skal eksistere i.

Fremtidssikrede byer og samfund

Vi arbejder dedikeret med hele proceskæden fra planlægning til implementering, og vi gør bysamfundene mere robuste overfor ekstreme vejrhændelser med fremtidssikrede løsninger inden for klimatilpasning og klimasikring, hvor vandet fx tilbageholdes i bassiner, der samtidig er en del af rekreative miljøer i byrummet. Vi har også mange års erfaring i at etablere klimasikrede skybrudstunneler, hvor vandet afledes under jorden.

Sweco kan hjælpe med:

 • At rådgive i forskellige løsninger vedrørende klimatilpasning og klimasikring, herunder sikring i forbindelse med skybrud og monsterregn
 • At samtænke robuste vandløsninger i byer med merværdi og et rekreativt sigte fx via innovative LAR-løsninger under hensyntagen til blå og grønne områder
 • At sikre, at gældende miljøkrav overholdes
 • At udarbejde hydrauliske beregninger og modelleringer (MIKE), herunder også simulering af flood, stormflod, spildevands- og vandstrømninger
 • At sikre en langsigtet klimatilpasning og klimasikring gennem planlægning og konkretisering med fokus på konsekvenser, risikovurderinger, økonomiske samt cost-benefit analyser
 • At udarbejde beredskabsplaner, der med afsæt i klimatilpasning mindsker omfanget af skader ved monsterregn, skybrud, havvandsstigning, flood og stormflod
 • At kortlægge effekterne af sektionering, renovering og andre ændringer i ledningsnettet, herunder vandkvalitet

 • Per
  Ørskov
  Afdelingschef, Water & Energy Nord
  +45 8210 5138
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for vand.

Kontaktpersoner for vand

 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy
 • Per
  Ørskov
  Afdelingschef, Water & Energy Nord
  +45 8210 5138
  Fraq r-znvy
 • Klaus
  Rosendal
  Afdelingschef, Water & Energy East
  +45 4348 6645
  Fraq r-znvy