Acoustica

Med flere end 30 akustikere, der er geografisk repræsenteret i hele Danmark, dækker Swecos akustikafdeling – Acoustica – de fleste specialer indenfor fagområdet akustik, støj og vibrationer.

Services

  • Akustik
  • Støj fra virksomheder
  • Miljøstøj
  • Støj fra veje, jernbaner og fly
  • Støj fra fritidsaktiviteter
  • Støj fra vindmøller

Støj fra fritidsaktiviteter

 

Hvis det skal være rigtig sjovt, støjer det. Larm fra fritidsaktiviteter spiller en væsentlig rolle for omgivelserne - det gælder eksempelvis støj fra skydebaner, motorsport og forlystelsesparker. Sweco hjælper med at sikre, at de støjmæssige vilkår i støj- og miljøgodkendelsen overholdes, samtidig med at virksomhederne kan udvikle sig og møde de forventninger, brugerne har.

Forlystelsesparker

Vores rådgivning omfatter blandt andet udarbejdelse af en samlet støjstrategi samt fastsættelse af støjkrav for nye forlystelser og måling af støjpåvirkningen. Dette sikrer, at forlystelsesparkerne kan overholde de støjmæssige vilkår i miljøgodkendelserne. Swecos lydafdeling, Acoustica, foretager også arbejdsmiljømålinger af den støj, som medarbejderne udsættes for, når forlystelserne betjenes.

Motorsport

Støj er en uadskillelig del af oplevelsen af motorsport - både for motorsportens udøvere og tilskuerne. Men støj er også en uadskillelig del af det at være nabo til en motorsportsbane. Acoustica har gennem mange år arbejdet med støj fra motorsport, og vi har rollen som udviklere og formidlere af støjdokumentation overfor de involverede parter. Acousticas aktiviteter indenfor motorsport sker dels i direkte samarbejde med klubberne, dels via motorsportens organisationer.

Skydebaner

Støj fra skydebaner påvirker det omkringværende miljø. Acoustica arbejder med alle aspekter indenfor skydebanestøj, og nedenfor er listet nogle af de vigtigste områder:

  • Støjberegning: En støjberegning beskriver skydebanens bidrag til den samlede støjbelastning i skydebanens omgivelser. Støjberegningen benyttes oftest i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse af skydebanen, eller som dokumentation for at kravene i en gældende miljøgodkendelse overholdes.
  • Måling af støj fra skydebaner: På grund af en relativ snæver meteorologisk ramme for måling af støjbelastningen fra skydebaner foretages målinger oftest kun som 'orienterende' målinger. Målingerne udføres i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen: Nr. 2 - 1995 Beregning og måling af støj fra skydebaner.
  • Kildestyrkemålinger: I forhold til støjbelastningen fra skydebaner skal der foretages kildestyrkemålinger på de våben, der ønskes benyttet på de enkelte skydebaner. For de fleste våben, der benyttes på skydebaner i dag, er kildestyrken kendt, men ved introduktion af nye våben kan Sweco foretage en akkrediteret bestemmelse af kildestyrken.
  • Støjdæmpning i eksisterende skydebaner: I forbindelse med ændrede vilkår eller ved ønske om at benytte mere støjende våbentyper på en skydebane kan Acoustica hjælpe med at dimensionere de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger.
/contentassets/fbc748854d9940868392dc0ca00a6eb7/acoustica_570x380.jpg

Kontaktperson for Acoustica