Miljø

Den moderne by påvirker uundgåeligt miljøet, men de skadelige virkninger kan minimeres. Swecos miljøeksperter hjælper med at forme fremtiden for bæredygtige samfund. Vi dækker alle aspekter af det naturlige miljø – fra tilsyn, miljøvurderinger og affaldshåndtering til forurenende områder. Vi tager ligeledes hensyn til såvel mennesker som natur og tilpasser vores løsninger til klimaforandringer.

Services

 • Affaldshåndtering
 • Bygningsforurening og nedrivning
 • Forurenede områder
 • Miljøstøj
 • VVM og miljøkonsekvensvurderinger
 • Natur og Natura 2000
 • Søer og vandløb

Søer og vandløb

Restaurering af søer og vandløb udføres for at sikre et renere vandmiljø og bedre levevilkår for de dyr og planter, der lever i og omkring søer og vandløb. I EU's vandrammedirektiv er der udarbejdet målsætninger for tilstanden i søer og vandløb, men der er fortsat mange steder i Danmark, hvor søer og vandløb ikke lever op til deres målsætning. Derfor er der behov for at udføre et genopretningsprojekt og hjælpe naturen på vej og bidrage til en øget biodiversitet og mangfoldig natur.

Restaurering af søer og vandløb

Sweco har stor ekspertise indenfor restaurering af søer og vandløb, og i tæt samarbejde med vores kunder rådgiver vi om valg af restaureringsmetoder og udarbejder projekter, der inddrager tilstand, resultater i forbindelse med overvågning af søer og vandløb, belastningsopgørelser, årsagssammenhænge, konsekvenser, tidsplan og økonomi. Dertil kommer vores grundlæggende forståelse for de økologiske sammenhænge, indsigt i de mange forskellige interesser og muligheder, som søer og vandløb rummer, samt potentialerne ved naturgenopretning.

Strategisk arbejde med vandplaner/vandområdeplaner

De danske vandplaner (2009-2015) og vandområdeplaner (2015-2021) danner rammen for statens og kommunernes indsats for at forbedre det danske vandmiljø, og derfor forholder Swecos rådgivning sig til disse rammer. Desuden rådgiver vi på det strategiske plan, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af planer hvor kommunerne ønsker at sammentænke vandmiljø, natur, klimatilpasning og udvikling.

Sweco kan hjælpe med:

 • Bygherrerådgivning i hele processen fra idé til udførelse af restaureringsprojekt
 • Forundersøgelser af søer og vandløb omfattet af krav om restaurering i vandområdeplanerne
 • Rådgivning om restaureringsmetoder ved restaurering af søer og vandløb
 • Myndighedstilladelser i forbindelse med udførelsesprojekt
 • Udbudsforretning, valg af entreprenør og tilsyn med realisering af restaureringsprojektet
 • Overvågning af plankton, undervandsplanter, fisk, bunddyr, vandkemi, sediment og fugle
 • Udarbejdelse af oplandsanalyser og belastningsopgørelser for vand og stof (N og P)
 • Naturgenopretning med sammenhæng mellem biologiske forhold og tekniske løsningsforslag
 • Optagelser og foto af naturprojekter, søer, vandløb m.m. i høj opløsning fra egen drone

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for miljø.

Kontaktpersoner for miljø

 • Johanne
  Wibroe
  Afdelingschef, Miljø
  +45 91377321
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy