Miljø

Den moderne by påvirker uundgåeligt miljøet, men de skadelige virkninger kan minimeres. Swecos miljøeksperter hjælper med at forme fremtiden for bæredygtige samfund. Vi dækker alle aspekter af det naturlige miljø – fra tilsyn, miljøvurderinger og affaldshåndtering til forurenende områder. Vi tager ligeledes hensyn til såvel mennesker som natur og tilpasser vores løsninger til klimaforandringer.

Services

 • Affaldshåndtering
 • Bygningsforurening og nedrivning
 • Forurenede områder
 • Miljøstøj
 • VVM og miljøkonsekvensvurderinger
 • Natur og Natura 2000
 • Søer og vandløb

Natur og Natura 2000

En langsigtet, bæredygtig samfundsudvikling forudsætter kendskab til naturværdier, viden om økosystemer og en velovervejet forvaltning af naturen. I Sweco ønsker vi at levere langtidssikrede helhedsløsninger i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, og som er målrettede til at opnå de bedste biologiske resultater. Vi arbejder tværfagligt og i tæt samarbejde med kunden, for på den måde at opnå de bedste resultater og synergier mellem planer og projekter.

Brug for naturgenopretning?

Sweco har stor ekspertise indenfor restaurering af søer og vandløb, og i tæt samarbejde med vores kunder rådgiver vi om valg af restaureringsmetoder og udarbejder projekter, der inddrager tilstand, resultater i forbindelse med overvågning af søer og vandløb, belastningsopgørelser, årsagssammenhænge, konsekvenser, tidsplan og økonomi. Dertil kommer vores grundlæggende forståelse for de økologiske sammenhænge, indsigt i de mange forskellige interesser og muligheder, som søer og vandløb rummer, samt potentialerne ved naturgenopretning.

Swecos projektledere og biologer har stor ekspertise indenfor naturgenopretning og vådområdeprojekter. Vi rådgiver vores kunder om valg af restaureringsmetode, udarbejder forundersøgelser, modellering af vandstand, konsekvensvurderinger, forslag til projektløsninger, tidsplan og økonomi.

Hjælp til alle slags naturprojekter

Vi arbejder også med erstatningsnatur og afværgeforanstaltninger, fx faunapassager, i forbindelse med infrastrukturprojekter, Natura 2000-konsekvensvurderinger, vurderinger i forhold til naturbeskyttelsesloven og anden dansk og international miljølovgivning.

Vores biologer gennemfører projekter i felten med registreringer og overvågning af flora og fauna, bilag IV-arter, §3-natur, habitatnaturtyper og beskyttede arter på Natura 2000-udpegningsgrundlaget.

Sweco kan hjælpe med:

 • Forundersøgelser og detailprojektering af vådområde-, lavbunds-, hydrologi- og vandløbsprojekter
 • Naturgenopretning med sammenhæng mellem biologiske forhold og tekniske løsningsforslag
 • Myndighedstilladelser ifm. udførelsesprojekt
 • Udbudsforretning, valg af entreprenør, tilsyn med realisering af restaureringsprojekt
 • Erstatningsnatur og faunapassager
 • Kortlægning og overvågning af beskyttede dyre- og plantearter, bilag IV-arter, NOVANA-overvågning, vandløbsfauna, m.m.
 • §3- og habitatnatur kortlægninger og registreringer
 • Natura 2000-konsekvensvurderinger af direkte/indirekte påvirkninger
 • Skabe synergieffekter og sikre gode biologiske vilkår ved fx anlægsopgaver og klimatilpasningsprojekter
 • Assistance til sagsbehandling på fx natur- og vandløbsområdet
 • Optagelser og foto af naturprojekter, søer, vandløb m.m. i høj opløsning fra egen drone

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for miljø.

Kontaktpersoner for miljø

 • Johanne
  Wibroe
  Afdelingschef, Miljø
  +45 91377321
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy