VVM – Ny bane over Vestfyn

Miljøkortlægning og miljøvurdering til VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for anlæg af en ny jernbane over Vestfyn.

Fakta

Land: Danmark

Kunde: Vejdirektoratet - Vejplan og Miljø

Periode: 2014 - 2016

Beskrivelse

Sweco udarbejder en VVM-redegørelse for en ny jernbane over Vestfyn for Vejdirektoratet. Der skal som et element i realisering af timemodellen etableres en ny højhastighedsbane på strækningen vest for Odense til øst for Kauslunde ved Middelfart. Strækningen er ca. 35 km lang. Sweco står for opgaven med udarbejdelse af VVM-miljøredegørelsen for projektet. 

Opgaven indeholder flere af Swecos kernekompetencer. VVM-redegørelser er en af vores kernediscipliner sammen med vores specialisering inden for miljø og VVM-undersøgelser af infrastrukturanlæg, herunder opgradering, elektrificering og nybygning af baner samt vejanlæg.

Swecos ydelser omfatter gennemførelse af miljøundersøgelser til en fuld VVM (Miljøvurderingsrapport). Det vil sige:

 • Projektledelse, koordinering med øvrige rådgivere, myndighedskontakt, økonomi og fremdriftsrapportering, kvalitetssikring, mm.
 • Gennemføre miljø- og naturkortlægning 
 • Gennemføre feltundersøgelser af dyre- og planteliv 
 • Indsamle det fornødne datagrundlag
 • Vurdere konsekvenser på miljøet af baneanlægget
 • Opsætte støjmodel og vurdere støjudbredelsen
 • Vurdere konsekvenser af evt. omlægninger af det lokale vejnet
 • Vurdere anlægs- og driftsperiode
 • Vurdere nødvendige afværgeforanstaltninger
 • Samle undersøgelserne og vurderingerne i en samlet rapport/miljøvurdering, som bidrag til den samlede VVM-undersøgelse, samt udarbejde bidrag til den sammenfattende rapport, som Vejdirektoratet udarbejder. Derudover skal der leveres tekniske delrapporter, herunder støjrapport
 • Bidrag til anlægsoverslag


Projektet med etablering af en ny højhastighedsbane over Vestfyn indebærer, ud over vurdering af selve linjeføringerne (2 forslag – en nordlig og sydlig linjeføring beliggende i forhold til E20 - Fynske Motorvej), etablering af fly-over'ere ved start og slut på strækningen, placering af transformerstationer, elektrificeringsmaster, inklusiv evt. flytning af en eksisterende gasledning samt højspændingsledninger, der begge forløber tæt på E20 i dag. Kortlægning af naturforhold i et evt. nyt gasledningstracé er igangsat.