VVM af produktionsudvidelse på DuPont Nutrition Biosciences Aps

DuPont planlægger i perioden 2014-2020 en række udvidelser/ændringer af den nuværende produktion, etablering af nye produktioner samt opførelse af nye bygningsanlæg.

Fakta

Land: Danmark

Kunde: DuPont Nutrition Biosciences ApS

Periode: 2013 - 2015

Kontraktsum: DKK 1.900.000

Ydelse: Sweco leverer rådgivning og projektledelse, således VVM-processen forløber hurtigt og effektivt.

Beskrivelse

DuPont har ligget på lokaliteten i Grindsted siden 1924 og producerer i dag ingredienser til fødevare- og foderstofindustrien, samt i mindre grad produkter til teknisk anvendelse fx plastindustri. Desuden produceres farmaceutiske produkter, der indgår i blandt andet sovemedicin og epilepsimedicin. DuPont har eget renseanlæg til rensning af processpildevand, samt et kedelanlæg med indfyret effekt på 57 MW.
 
VVM-redegørelsen omfatter de samlede planlagte udvidelser/ændringer på hele virksomheden i perioden 2015-2020. De planlagte udvidelser/ændringer omfatter blandt andet etablering af en ny farmaceutisk produktion, ændring af fermenteringsprocesser samt udvidelse af produktionen af emulgator, Ascorbylpalmitat og Natamax. Der etableres et nyt spraytårn og en ny fluid bed og forskellige tankgårde mv. udvides. Kedelanlæggets hovedkedel, ændres til hel- eller delvis fyring med træflis, og der opføres et lukket flislager samt et færdigvarelager.

DuPont er en stor international virksomhed, som ønsker rum til udvidelser og ændringer af produktionen i forhold til et dynamisk marked. Derfor er der lavet en ”rummelig” VVM, hvor virksomhedens fremtidige planlagte udvidelser er VVM-vurderet på én gang. Dette reducerer tidsforbrug hos såvel virksomhed som myndigheder i forhold til at VVM-vurdere de enkelte udvidelser/ændringer hen ad vejen. Udarbejdelse af en rummelig VVM kræver en tæt dialog med virksomhed og myndighed ved fastlæggelse af, hvilke projekter det er relevant at medtage i VVM-vurderingen.

Leverancer:

  • VVM-anmeldelse
  • Idéoplæg
  • Scopingrapport
  • VVM-redegørelse, herunder beregning af luftemissioner og deposition af bl.a. tungmetaller
  • Natura 2000-vurdering bl.a. i forhold til atmosfærisk påvirkning med tungmetaller, og udledning af miljøfremmede stoffer i renset spildevand.  
  • Basistilstandsrapport