Natur- og feltundersøgelser - Fredericia-Lindholm

Natur- og feltundersøgelser langs jernbanen mellem Fredericia og Aalborg (Lindholm) - Danmarks største feltopgaver nogensinde.

Fakta

Land: Danmark

Kunde: BaneDanmark

Periode: 2014 - 2015

Beskrivelse

Sweco laver natur- og feltundersøgelser langs den over 250 km lange jernbanestrækning mellem Fredericia og Aalborg (Lindholm). Det er en af Danmarks største feltopgaver nogensinde.

Der undersøges over 500 vandhuller, 850 naturområder, 35 km vandløb og flere hundrede specifikt udpegede lokaliteter undersøges for flagermus, krybdyr, hasselmus og andre bilag IV arter i perioden marts til september 2015. 

Formålet er at kortlægge eksisterende naturforhold med særlig fokus på registrering af forekomst af padder, krybdyr, flagermus og botanik omkring hele jernbanestrækningen. Feltundersøgelserne og afrapporteringen skal udgøre et fyldestgørende grundlag for en VVM-undersøgelse, herunder behandling af naturpåvirkninger og miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Jernbanen fra Fredericia til Lindholm skal elektrificeres, hvilket betyder, at der skal etableres kørestrømsmaster og opsættes køreledninger. En række broer på strækningen skal ombygges, da broernes fritrumsprofil i dag ikke er tilstrækkeligt til et kørestrømsanlæg. Derudover skal dele af strækningen hastighedsopgraderes, hvilket medfører arbejder som dæmningsforstærkning, kurveudretning, ombygning af broer og anlæg af ny bane på kortere delstræk.