Brugerundersøgelse på genbrugsstationer

Sweco har gennem 11 måneder udført brugerundersøgelser på I/S Vestforbrændings 24 genbrugsstationer i hovedstadsområdet. Data er blevet succesfuldt indsamlet på en nem, effektiv måde gennem brugen af iPads og efterfølgende bearbejdet. Således har kunden kunne anvende dem til at beregne kommunernes bidrag til I/S Vestforbrændings fællesordning for genbrugsstationer.

Fakta

Kunde: I/S Vestforbrænding

Periode: 2016-17

Beskrivelse

Brugerundersøgelser på genbrugspladser er relevant for kommuner/affaldsselskaber af forskellige grunde. Oftest er det kommuner, som har en abonnementsordning for virksomheders benyttelse af genbrugspladser/-stationer, og derfor også kommunerne, som får udarbejdet den årlige brugerundersøgelser, der efter reglerne skal være gennemført den 1. oktober.

Brugerundersøgelserne skal danne grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder og samtidig indeholde opgørelser af den mængde affald, som virksomhederne faktisk afleverer på genbrugspladsen.

For I/S Vestforbrænding handlede brugerundersøgelserne om at få opdateret de beregningsprincipper og forudsætninger, der ligger til grund for beregning af den fordelingsnøgle, der indgår i I/S Vestforbrændings fordelingsmodel for fællesaktiviteten for genbrugsstationer. Derfor var det særligt vigtigt at få registreret affaldsmængden fra følgende brugertyper: Havebolig, etagebolig, sommerhus (fritid og helårs) og kolonihave. For erhverv blev affaldsmængden ikke registreret, men beregnet af kunden selv efterfølgende.

Til vurdering og beregning af affaldsmængderne benyttede Sweco en gennemprøvet metode, der indeholder en visuel vurdering på stedet samt efterfølgende omregning fra massefylde for de enkelte affaldsfraktioner til kilo.

Selve brugerundersøgelsen bestod af en spørgeskemaundersøgelse udført direkte på genbrugsstationerne. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført ved anvendelse af iPads og online opsamling af data. Denne metode er ressourcebesparende, og arbejdet med at scanne og bearbejde håndskrevne dokumenter undgås. Til gennemførelse af interviewene benyttede Sweco et hold af erfarne interviewere. Sweco udarbejdede ligeledes interviewguide og forestod instruktion af interviewerne til den specifikke brugerundersøgelse.

Der blev foretaget ca. 50.000 registreringer, som efterfølgende blev downloadet i Excel og bearbejdet. Undersøgelsens resultater blev præsenteret som 24 dokumenter, ét pr. genbrugsstation, og ét samlet resultat for hele undersøgelsen.