Afværge af grundvandsforurening på en fabriksgrund i Hedensted for Region Midtjylland

Monitering og afværge på en af Danmarks største forureninger med trichlorethylen ved hjælp af en reaktiv væg omkring hotspot og et anlæg til oppumpning og stripning af grundvand.

Fakta

Kunde: Region Midtjylland

Beskrivelse

Grundvandet er forurenet med chlorerede opløsningsmidler ved fabrikken og i en 2-3 km lang forureningsfane under Hedensted by. Formålet med afværgeforanstaltningerne er at fjerne forureningen i grundvandet og at sikre indeklimaet i et stort boligområde, der ligger nedstrøms for fabriksgrunden. 

En reaktiv væg er en in-situ teknologi til oprensning af forurenet grundvand, hvor der vinkelret på grundvandsflowet etableres en permeabel reaktiv barriere bestående af en permeabel behandlingszone, som indeholder et reaktivt materiale. 

Når det forurenede grundvand strømmer gennem den reaktive zone, bliver forureningen enten fastholdt i det reaktive materiale, eller omdannet til mindre toksiske eller lettere nedbrydelige stoffer. Væggen er på den måde en barriere for forureningen, men ikke for grundvandsstrømningen. 

Som supplement til den reaktive væg er der etableret et afværgeanlæg i forureningsfanen i form af vandrette filtre i det sekundære grundvandsmagasin, hvorfra grundvandet oppumpes og renses.

 Sweco varetager løbende monitering af grundvandsforureningen i form af dokumenteret vandprøvetagning i ca. 30 boringer og pejling af grundvandsspejl i ca. 40 boringer samt drift af dataloggere i ca. 10 boringer. Endvidere udtages løbende poreluftprøver under udvalgte boliger. 

Sweco vurderer løbende analyseresultater og revurderer moniteringsprogrammet med henblik på opfølgning på effektiviteten af den reaktive væg og stripningsanlægget. Der foretages sikring og opdatering af data i regionens database.

Kontakt