Krydstogtterminal og landvinding, Københavns havn

Udbygningen af Københavns Nordhavn omfatter en ny krydstogtterminal og landvinding af 100 ha. Projektet er udført i et område med særdeles komplicerede bundforhold, og depotet til forurenet jord er omfattet af strenge miljøregler. Sweco har fungeret som bygherrerådgiver og haft ansvaret for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).

Fakta

Kunde: By og Havn I/S

Kompetence: Bygherrerådgivning, VVM-redegørelse og miljøvurdering

Periode: 2010-2014, VVM: 2008-2011

Øvrige rådgivere: DHI, Hasløv og Kjærsgaard

Anlægssum: DKK 1.000.000.000

Beskrivelse

Udbygningen af Københavns Nordhavn omfatter en krydstogtterminal på 1.100 meter, et depot for ren og forurenet jord, 2 km adgangsveje, administrationsbygninger, terminalbygninger og en kajindfatning på 500 meter, som er forberedt til en kommende containerterminal.

Sweco har fungeret som bygherrerådgiver for By & Havn og har udført geotekniske undersøgelser, projektering og VVM-redegørelse for en dobbelt spunsvæg på 1.200 meter til en dybvandskaj, en uddybning af sejlrenden og for landvinding af 100 ha, heraf et depot til forurenet jord på 50 ha.

Projektet er udført i den nordlige del af Københavns Havn, et område med særdeles komplicerede bundforhold. Landvindingen har kapacitet til 10 millioner m3 jord, hvoraf 6 millioner m3 er forurenet. Det betyder, at depotet er omfattet af strenge miljøregler. 

Krydstogtterminalen
Krydstogtterminalen er 1.100 meter lang og 70 meter bred, og den skal betjene omtrent 60 procent af krydstogttrafikken til København, hvilket svarer til ca. 200 skibe om året. Terminalen er lavet med dels en traditionel spunsvæg, dels en dobbelt spunsvæg. Sejlrenden er uddybet for at skabe tilstrækkelig vanddybde, og VVM-redegørelsen fokuserede på påvirkninger af sediment-dynamik, vandkvalitet, flora og fauna i vand og på land, sejladssikkerhed, trafik, luftforurening, støj og landskabsforhold.

Swecos ydelser
Som ansvarlig for miljøvurderingen har Sweco bidraget med forprojektering, geotekniske undersøgelser, geologisk og hydrogeologisk modellering, specificering af maritime undersøgelser, VVM-redegørelse, myndighedskoordinering, myndighedsgodkendelser, registrering af flora og fauna, maritimarkæologisk undersøgelse, beregning af trafikal luftforurening og moniteringsprogram.

Som bygherrerådgiver har Sweco bidraget med anlægsoverslag, entreprenørudbud og kontrahering, tilsyn og byggeledelse, afleveringsforretning, efterforskning af råstofressourcer, udlægning af klapplads, projektkoordinering, sikkerhedskoordinering, miljøkoordinering, kravspecifikation til krydstogtterminal og terminalområde, byggeledelse og udbud af detailprojektering og af entreprisearbejder.

Kontakt