Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen i Tønder Kommune

Tønder Kommune igangsatte i 2014 en analyse af potentialet ved en eventuel ekstern udførelse af Entreprenørafdelingens opgaver. Det førte efterfølgende til udbud af opgaverne og kontrahering med en privat entreprenør med start den 1. april 2016.

Fakta

Kunde: Tønder Kommune

Periode: 2014-2016

Beskrivelse

Tønder Kommune ønskede rådgivningsassistance i tre faser:

Fase 1:
Analyse af potentialet ved ekstern udførelse af Entreprenørafdelingens mange opgaver indenfor områderne vej, park, grønne områder ved skoler og institutioner, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste samt løbende eftersyn af bygværker med hensyn til renholdelse. Opgaverne blev varetaget af 70 medarbejdere på 4 materielgårde.

Fase 2:
Komplet udbudsproces, omfattende alle dokumenter samt gennemførelse af et samlet EU-udbud af opgaverne.

Fase 3:
Implementering af en bestillerfunktion til varetagelse af myndighedsopgaver, bestilling, kontrol og opfølgning på entreprenørens udførelse af opgaverne.

Swecos ydelser:

  • Analyse af driftsaktiviteter, serviceniveau og mængdeopgørelser med henblik på at skabe et samlet overblik over den hidtidige udførelse
  • Samlet notat med resultat af analysen til politisk drøftelse
  • Vurdering af værdien af bygninger og materiel
  • Udarbejdelse af bygherreoverslag baseret på erfaringer fra andre kommunale opgaver, og vurdering af besparelsespotentialet
  • Gennemførelse af et samlet EU-udbud, for to selvstændige entrepriser, med forudgående prækvalifikation og tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud"
  • Assistance ved kontrahering med én privat entreprenør
  • Udarbejdelse af organisationsplan for bestillerfunktionen
  • Gennemførelse af opstartsmøde og samarbejdsworkshop med bestiller og entreprenør
  • Assistance i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere
  • Assistance i forbindelse med etablering af et rekvisitions- og opfølgningssystem for opgaveløsningen.