WebGIS realiserer komplicerede processer i Vandområdeplanerne 2015-2021

I aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken (indgået i december 2015) blev det bestemt, at lokal viden skulle bringes i spil i forbindelse med en kvalificering, afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021. Til denne opgave skulle Miljøstyrelsen lave et IT-værktøj til kommuner og vandrådenes arbejde. Dette IT-værktøj kaldes ”Afgrænsning og forslag til udpegning af vandløb i VP2”. For blot nogle år siden ville et projekt som dette have været en lang, tidkrævende opgave med mange manuelle processer. Ud over at projektet indeholdt tre delopgaver, var projektets store udfordring de mange involverede parter: I hvert af de 23 hovedvandopland i Danmark var der nedsat et vandråd med ca. 20 medlemmer. Kommunerne skulle desuden samarbejde om ikke bare de vandløb, der løber på tværs af kommunegrænserne, men også høre alle vandrådets anbefalinger. Desuden skulle kommunerne koordinere og godkende en samlet indstilling for hovedoplandet til Miljøstyrelsen. Med Swecos webservice Spatial Suite er denne udfordring løst til Miljøstyrelsens store tilfredshed.

Fakta

Kunde: Miljø- og Fødevareministeriet

Opgave: WebKort-løsning til visning, indberetning og godkendelse af vandløb og vandløbsindsatser

Periode: 2017

Lokation: Landsdækkende løsning

Beskrivelse

Landsdækkende projekt med mange parter og opgaver

Til at løse opgaven blev der nedsat lokale vandråd i de 23 hovedvandopland i Danmark. Hvert vandråd bestod af ca. 20 medlemmer fra forskellige foreninger og organisationer med interesse i vandløbene -eksempelvis landbrugsorganisationer, fiskeriforbund og naturforeninger. Vandrådenes opgave var at rådgive kommunerne i, hvordan opgaverne kunne løses. Vandrådene har under hele processen haft 'kiggeadgang' til IT-værktøjet, og de har dermed haft mulighed for at indmelde værdifuld lokal viden om vandløbene til kommunen. Ligeledes har de haft mulighed for at vedlægge vigtig dokumentation for denne viden til kommunen.

Kommuner og vandråd blev stillet tre delopgaver i "Afgrænsning og forslag til udpegning af vandløb i VP2", hvor kommunerne kunne indberette, og vandrådene kunne følge med i kommunernes indberetning på deres særskilte site. Ligeledes kunne både kommuner og vandråd løbende udveksle oplysninger til hinanden. Sweco har leveret, og under hele processen ydet løbende service på, det digitale dialog/indberetnings- og godkendelses IT-værktøj for Miljøstyrelsen.

IT-værktøj muliggjorde kompliceret proces

IT-værktøjet skulle understøtte samarbejdet mellem kommuner og vandråd på tværs af kommunegrænser. "Afgrænsning og forslag til udpegning af vandløb i VP2" er et af mange projekter hos Miljø- og Fødevareministeriet, som kræver overblik over arealudpegninger og -anvendelse, og som Sweco leverer service på.

Til denne krævende proces har Miljøstyrelsen anvendt Spatial Suite, da det har været muligt digitalt at have et dynamisk kort, som alle parter kunne tilgå på samme tid og lave revisioner og forslag til fx vandløbsafgrænsningen. Det har gjort processen hurtig og enkel og betydet omfattende muligheder for videndeling internt i vandrådene samt vandrådene og kommunerne imellem: Parterne kunne for eksempel udveksle oplysninger, melde sig til e-mail advice samt styre dokumentdeling – helt ned til mindste vandløbssegment. Derudover holder Spatial Suite styr på en masse tal – fra udkast til godkendelse, som vedrører de enkelte vandløbssegmenter, og som medfører konsekvenser for hele vandløbet samt hele landet.

Sweco har desuden imødekommet den komplicerede proces ved at lave en stor specialudvikling på programmet og ved at lave løbende udviklinger og releases ud fra Miljøstyrelsens ønsker. Swecos vision var at have programmet klar til tiden med prototyper og nye specialknapper således, at de mange aktører ville være tilfredse med produktet. Derfor stod Sweco også hele tiden til rådighed, så produktet kunne følge med processen. Dette kunne realiseres via et meget tæt og konstruktivt samarbejde mellem Sweco og Miljøstyrelsen.

Andre kortdata for Miljøstyrelsen

Ud over Vandområdeplanerne 2015-2021 har Miljøstyrelsen også fået sat Spatial Suite op i forbindelse med andre projekter og kortdata, og Miljøstyrelsen linker til det på deres hjemmeside http://mst.dk/service/miljoegis, hvor alle borgere kan tilgå informationer fra de forskellige projekter og se dem i et overblik på dynamiske kort. Kortene kan man zoome ind og ud på for at højne eller mindske den visuelle detaljerigdom.

Bannerbillede: Miljøstyrelsen, Ole Akhøj

Toftesø. Foto: Ole Akhøj, Miljøstyrelsen

Udsnit af Spatial Suite

Kontaktperson

  • Iris Gunia
    Schiøtz
    Projektleder og GIS-konsulent
    +45 4348 6560
    Fraq r-znvy