Rigshospitalet

Swecos rådgivning dækker alle ingeniørdiscipliner på Rigshospitalets nye bygninger: Nordfløjen, nyt Patienthotel, P-hus og udformning af terrænanlæg. Den 43.000 m2 nye hospitalsbygning, Nordfløjen, er designet, så dagslyset udnyttes optimalt til gavn for både patienter og medarbejdere. Sweco har som aktiv partner i designfasen været med til at udforme bygningens karakteristiske zig-zag form på baggrund af dagslys- og energiberegninger, wayfinding, arbejdsforhold mm.

Fakta

Kunde: Region Hovedstaden

Samarbejdsparter: Aarhus Arkitekterne (totalrådgiver), 3XN Architects, Nickl & Partner samt Kirstine Jensens Tegnestue.

Periode: 2012-2018

Anlægssum: 1.800.000.000 DKK

Areal: 77.000 m2

Beskrivelse

Optimale dagslysforhold, et godt indeklima, gode arbejdsforhold og bæredygtige løsninger er blot nogle af de fokusområder, der har været centralt i forbindelse med opførelsen af Nordfløjen. Det store komplekse byggeri skal huse sengestuer og operationsstuer med tilhørende støttefunktioner.

I Nordfløjen installeres en lang række tekniske installationer til bl.a. væsker og luftarter på sengestuerne. Installationerne er designet, så de har et minimalt energiforbrug, f.eks. slukker radiatorerne automatisk, når vinduer åbnes. Af andre bæredygtighedstiltag kan nævnes, at bygningen får grønne tage, og som følge af de tidligere dagslysberegninger og bygningens design udnyttes dagslyset bedre, og dermed har man mindre behov for kunstig belysning. Dagslyset har samtidig en helende effekt på patienter og giver øget velvære for personale og andre, der opholder sig i bygningen.  

Swecos ydelser har omfattet projektering af alle tekniske installationer og konstruktioner, automatiske bygningsinstallationer, styring af anlægsøkonomien, risikoledelsen, akustik, brandrådgivning, BIM og IKT, miljørådgivning, planlægning af logistik og trafik i byggeperioden, lysdesign og dagslysberegninger, energioptimering og bæredygtighed, indeklima og byggeledelse.

Sweco styrer anlægsøkonomien i projektet, herunder risikoledelse, og den samlede anlægssum er overholdt i forhold til alle licitationer.

Terrænanlæg
Udformning af terrænanlæg omfatter bl.a. planlægning af trafikafviklingen for biltrafik, bustrafik, cykeltrafik og fodgængere samt varelevering og ambulancekørsel med tilhørende udformning af veje, stier og parkeringspladser:

Biltrafikken organiseres som et enkelt flow med afsøgningsloops omkring p-arealer ved hovedindgangen og omkring Patienthotellet / Henrik Harpenstrengsvej. Adgang til P-hus og varetransport holdes adskilt og cykeltrafikken opgraderes omkring 2 hovedakser; en nord-syd og en øst-vest akse.

I første etape etableres 660 parkeringspladser i p-hus og 764 på terræn. Med de nuværende 130 p-pladser på Tagensvej opnås i alt 1.683 p-pladser. Fuldt udbygget vil der være mulighed for at udvide p-huset til 1.000 parkeringspladser og etablere omkring 70 parkeringspladser på sterilcentralens tag. Desuden vil der være muligt at udvide antallet af parkeringspladser på terræn ved at ombygge eksisterende parkeringspladser.

Der skabes bedre forhold generelt for lette trafikanter - både gående og cyklende. De 2 hovedakser forstærkes og i øst-vest gående retning bliver der selvstændige cykeltracéer.

Der placeres ca. 2.400 cykelparkeringspladser på terræn, der så vidt muligt etableres som punktvis parkering i mindre grønne enheder, der ligger strategisk ved indgange og ankomstveje.