Herlev Hospital, mor/barn afsnit, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering (B)

Herlev Hospital udvides med et mor/barn akutafsnit på 55.000 m2 samt en servicebygning, sterilcentral, P-hus og et renseanlæg på samlet 20.000 m2. Sweco er byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator på sagen.

Fakta

Kunde: Region Hovedstaden

Swecos rolle: Totalrådgiver

Periode: 2013-2018

Arkitekt: H+ Arkitekter

Anlægssum: 2.000.000.000 DKK

Areal: 75.000 m2

Beskrivelse

Sweco er totalrådgiver med H+ Arkitekter som underrådgiver på den samlede byggeledelsesopgave, der strækker sig over en 5-årig periode. Sweco varetager også arbejdsmiljøkoordinering på alle byggeprojekter.

Sweco er på denne opgave blevet inddraget meget tidligt i forløbet – 11 måneder før opstart af det første byggeri på matriklen. Vi har derfor tidligt kunne påbegynde planlægning af byggeplads og analysere arbejdsgange og processer, ligesom vi har kommenteret på det udarbejdede projektmateriale allerede i projektforslagsfasen. Vi har derfor også mulighed for at påvirke de endelige løsninger i hovedprojektfasen, så løsningerne bliver bygbare og montagevenlige. Endvidere får vi det bedste grundlag for at arbejde seriøst med udførelsestidsplaner inden udbud og licitation.

Sweco inddrages også i strategiarbejdet omkring entrepriseopdeling, ligesom vi har stort fokus på stringente grænseflader mellem entrepriser. Vores tidlige inddragelse er med til at sikre en sund prisdannelse og udarbejdelse af robuste tidsplaner.

Projektet omfatter ca. 30 fag- og storentrepriser, fordelt på 3 byggerier, som Sweco er ansvarlig byggeleder for. Entrepriseudgifterne beløber sig til DKK 2 mia.

Herlev Hospital har fra projektets start lagt stor vægt på, at entreprenørerne er seriøse omkring håndtering af sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Entreprenørerne har haft fokus på planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så det kan udføres arbejdsmæssigt forsvarligt. Ligeledes er der straks blevet fulgt op på de anmærkninger, som er blevet givet på sikkerhedsrunderingerne. Der har været en god og konstruktiv dialog på sikkerhedsmøderne. Arbejdstilsynet har været på besøg på pladsen og udtrykte generelt tilfredshed med forholdene på byggepladsen og afleverede en besøgsrapport uden anmærkninger

Kontakt