Byggeledelse på ’state of the art’ vandværker

Adgang til rent vand er essentielt i alle byer. I hovedstadsområdet er det vandforsyningen HOFOR, der med syv regionale vandværker årligt leverer 50 mio. m3 rent drikkevand til Storkøbenhavn. Som en del af en af Danmarks største vandværksrenoveringer skal Lejre -, Søndersø – og Thorsbro Vandværk over de næste par år forvandles til moderne fuldautomatiserede vandværker, hvor den nyeste teknologi indarbejdes, så vandværkerne ikke alene fortsat er funktionsdygtige, men også bliver langt mere bæredygtige, får et endnu højere sikkerhedsniveau og kan bidrage til at leve op til HOFORs målsætning om at levere blødere vand til alle HOFORs kunder. Sweco står for byggeledelsen på projektet og skal dels varetage udførelsen af anlæggene såvel som sikre bygbarheden af projekteringen af vandværkerne. Ligeledes skal Sweco sikre at HOFORs vision realiseres i virkeligheden.

Bygherre: HOFOR

Periode: 2017-2023 for etablering af anlæg til blødgøring af vandet

Anlægsbudget: 1,4 mia.

Forventet årlig produktion: 26 millioner m3 rent vand per år

Rådgivere:   
Projekteringsledelse: Øllgaard
Byggeri og anlæg: Cowi 
Teknik og proces:  Niras/Krüger 
Byggeledelse: Sweco

HOFOR er gået i gang med en omfattende renovering af tre ud af deres syv regionale vandværker, der leverer drikkevand til kommunerne i hovedstadsområdet – værkerne ved Lejre -, Søndersø – og Thorsbro. Dette er nødvendigt, da vandværkerne er bygget i perioden 1920 til 1950 og nu trænger til renovering og fornyelse. HOFOR har i årene forinden nybygget det regionale værk ved Marbjerg ud fra en tankegang om at gøre det til et ’state of the art’ vandværk, der kan danne ”skole” for de øvrige kommende værker, og hvor den nyeste teknologi udnyttes til at skabe fremtidens vandværk. Erfaringerne fra dette projekt danner rammen for renoveringen af de tre vandværker, som ligeledes skal være ’state of the art’ vandværker.

De tre vandværker skal udføres i forlængelse af hinanden, hvor først værket ved Søndersø, så Thorsbro og til slut Lejre renoveres og nybygges. Opgavens samlede budget er på mere end 1 mia. kr. med en omtrentlig jævn fordeling mellem de tre projekter.

Renoveringen af vandværk ved Søndersø er allerede påbegyndt.

Byggeledelsen skal sikre sammenhæng og bygbarhed

HOFOR valgte at udbyde opgaven i delydelser, så projekteringsledelse, byggeri og anlæg, teknik og proces samt byggeledelse skal udføres af fire forskellige rådgivere. Sweco vandt byggeledelsesdelen og skal derfor stå for dette på alle tre projekter. Det er første gang HOFOR har udbudt et projekt på denne måde, hvor fire sidestillede rådgivere skal arbejde sammen om at løse en så stor opgave.

Swecos rolle som byggeleder er primært at varetage udførelsen af anlæggene, hvilket allerede er begyndt på værket i Søndersø, hvor nedrivningen af dele af det gamle anlæg er i fuld gang. Derudover har HOFOR ønsket, at byggeledelsen er med i hele forløbet, så overgangen fra projektering til udførelse bliver så smidig som muligt, samt at HOFORs vision afspejles fuldt ud i det endelige resultat. Ved at blive inddraget tidligt i forløbet kan Swecos byggeledere med deres pragmatiske tilgang til hele projektet, herunder bygbarhed, arbejdsprocesser og koordinering af grænseflader, sikre en god udførelse fra udbud til idriftsættelse, så hovedstadsområdet også er sikret rent drikkevand i fremtiden.

Et konkret eksempel på dette kan findes i projektet omkring værket ved Søndersø. Her skal det nye anlæg bygges indenfor rammen af det eksisterende anlæg, da bygningerne er fredet. Dette stiller særlige krav til byggepladsens indretning, hvordan anlægsvejene kan sikres og den logistiske planlægning. Derudover skal anlægget være i drift, mens ombygningen finder sted, hvilket yderligere påvirker, hvordan byggearbejdet kan planlægges. Bygbarheden er desuden et centralt element, da dette dels skal sikre, at de projekterede bygninger kan bygges, og at udførelsesprocessen giver mening, men også sikre fleksibilitet i bygningernes udformning, så de nemt kan tilpasses HOFORs behov i fremtiden.

Bæredygtighed og drikkevandssikkerhed
HOFORs vision er at skabe bæredygtige vandværker, som ikke belaster miljøet unødigt, men samtidig sikrer høj drikkevandssikkerhed, hvorfor vandværkerne udstyres med den nyeste teknik inden for fødevaresikkerhed og miljø. Derudover har HOFOR en målsætning om at blødgøre vandet, så slitage på hvidevarer og forbrug af kemikalier og sæbe kan nedbringes. Det vil skabe værdi for forbrugerne i Storkøbenhavnsområdet.

Et eksempel på, hvordan visionen om bæredygtighed blandt andet tænkes ind i projektet kan også findes i Søndersø, hvor alle de gamle mursten tages ned og renses, før de bliver genanvendt i byggeriet. Dette er en økonomisk dyrere løsning, men som mindsker CO2-udledningen og derfor er ”billigere” i det grønne regnskab. Drikkevandssikkerheden øges ved at omdanne de nuværende faciliteter med åbne kar til et lukket drikkevandssystem, hvor vandet ikke er i kontakt med omgivelserne, fra det kommer op af jorden, til det løber ud af forbrugernes vandhaner. Disse tiltag er primært en del af projekteringen, men i rollen som byggeleder, skal Sweco sikre, at HOFORs visioner og ønsker bliver realiseret i udførelsen.

Derudover har Sweco fået til opgave at arbejde med HOFORs vision for blødere vand med udgangspunkt i Værket ved Marbjerg. De erfaringer og løsninger, der findes her, skal igen danne grundlag for det videre arbejde med de tre større vandværker.

Til venstre ses de eksisterende vandværker og til højre visualiseringer af, hvordan de vil komme til at se ud efter renoveringen. Fra toppen ses: Vandværket ved Søndersø, Thorsbro Vandværk og nederst Lejre Vandværk.