0 af 0 for ""

Nordhavn overview

København

VVM-redegørelse for Københavns Nordhavn

VVM af ny container- og krydstogtterminal i Ydre Nordhavn

En meget omfattende byudvikling af Københavns Nordhavn pågår med udvikling af nye boligområder og infrastruktur, herunder to nye metrostationer og Nordhavnstunnelen. Som et vigtigt element i byudviklingen planlægger By & Havn og Copenhagen Malmö Port (CMP) udflytning af den eksisterende containerterminal i Københavns Nordhavn fra Levantkaj til en ny placering i Ydre Nordhavn.

Sweco har udarbejdet VVM-redegørelsen for udflytning af CMPs containerterminal og etablering af en ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn. Som en del af projektet gennemføres desuden en uddybning af havbunden ud for de to nye kajer.

Lokation
København
År
Realiseret, 2020
Kunde
By & Havn og Copenhagen Malmö Port
Ydelser
Konsekvensvurdering, miljøvurdering, rapportering, VVM-redegørelse
Nordhavn overview 2

Omfattende miljøkonsekvensvurdering

For den del af projektet, der omfatter anlæg på land, er Miljøstyrelsen miljøvurderingsmyndighed, mens Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen er miljøvurderingsmyndighed for den del, der omfatter anlæg på søterritoriet, herunder uddybning udfor de nye terminaler. Som forudsætning for projektet har Folketinget vedtaget en ny anlægslov for Ydre Nordhavn, som sammen med den øvrige planlægning for Københavns Nordhavn danner rammerne for projektet.

Sweco har bistået By & Havn og CMP med at udarbeejde input til projektbeskrivelser, idéoplæg til offentlig høring af projektforslaget, input til fokusering og afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen samt udarbejdet en samlet miljøvurderingsrapport for projektet.

Miljøkonsekvensvurderingen har omfattet:
– Risikoforhold ved containerterminalen
– Påvirkning af natur og særligt beskyttede arter
– Håndtering af vand (spildevand, overfladevand)
– Påvirkning af landskab
– Støjforhold
– Projektets etablering ovenpå deponiet for forurenet jord
– Emissioner til luften, bæredygtighed og klima
– Uddybning af havnen
– Sejladssikkerhed
– Friluftsliv og erhverv
– Marin flora og fauna

I miljøkonsekvensvurderingen sammenholdes projektets påvirkninger af omgivelserne med den aktuelle miljøstatus i området.

Sweco har desuden udarbejdet skitseprojektet for afvanding af terminalområderne samt ansøgning om miljøgodkendelse af containerterminalen.

Overskudsmateriale skaber nyt land

Ydre Nordhavn er etableret ved opfyldning på søterritoriet med overskudsmaterialer fra større projekter i hovedstadsområdet. En del af Ydre Nordhavn er godkendt som deponi for forurenet jord, og etablering af de nye terminaler skal derfor koordineres med nedlukningen af deponiet.

Den nye containerterminal placeres langs en ny nordlig kaj, og i forlængelse heraf etableres en ro-ro terminal til trailer- og stykgods. Der etableres STS-kraner, værkstedsfaciliteter, administrationsbygning samt bygninger for told, veterinærkontrol og politi. Langs Ydre Nordhavns østlige kaj etableres en ny krydstogtterminal i forlængelse af tre eksisterende krydstogtterminaler. Der etableres nye kajarealer og en ny terminalbygning.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.