0 af 0 for ""

Vesthimmerland

Udvidelse af Toppedalskolen

Ny undervisningfløj skal skabe helstøbt skole i en funktionel og arkitektonisk helhed

I Vindblæs i Vesthimmerland skal vi opføre Toppedalskolens nye undervisningsfløj i samarbejde med Cubo Arkitekter A/S og Q-Construction A/S. Med udvidelsen af skolen og den nye undervisningsfløj har vi i vinderteamet fokus på at skabe en helstøbt skole, der forener nyt og eksisterende i en funktionel og arkitektonisk helhed. Ambitionen er optimale fysiske rammer for et helhedsorienteret bæredygtigt læringsdesign, hvor energitiltag, materialer og arkitektur smelter sammen, hvor skoleudvidelsen opføres i trækonstruktioner og i en simpel struktur med øje for materialesammensætning og detaljer.

Lokation
Vesthimmerland Kommune
Bygherre
X
Ydelser
Ingeniørrådgivning
Samarbejdspartnere
Cubo Arkitekter, Q-Construction
Status
Forventes realiseret i 2023
Visualiseringer
Cubo Arkitekter
Et helhedsorienteret bæredygtigt læringsdesign

Toppedalsskolens nye faciliteter til mellemtrin og udskoling etableres i en enkel og klar længebygning, placeret parallelt med eksisterende skolebygninger. Den nye undervisningsbygnings
bevægelsesmønster ligger i forlængelse af den aksiale bevægelse, der allerede fi ndes i det eksisterende skolebyggeri. Hoveddispositionen tager dermed udgangspunkt i jeres programskitse, hvor vi gennem forslagets viderebearbejdning har sikret at alle basis-undervisningsrum og faglokaler overholder alle gældende retningslinjer med optimal fl eksibilitet på tværs af fag. Samtidig har vi i projektudviklingen haft stort fokus på tilbygningens fællesarealer, den fælles projektfl ade, hvor der i forslaget er skabt et levende indre sammenhængende miljø helt fra den nuværende hovedindgang til fællestorvet/café-området mod vest i direkte kontakt til udearealernes nye aktiviteter.

Interiøret i fællesarealerne fremstår i forslaget med en markant rumlig accentuering, en inspirerende ramme om de ønskede fællesfaciliteter til uformelt ophold og læring. De nord/sydgående fordelingsarealer der sammenbinder lærings- og faglokaler aktiveres og levendegøres gennem interiørdesignet med integrerede sidde-nicher og skabszoner i tilknytning til læringsrummene. Hovedforbindelsesstrøget, gående øst/vest til de eksisterende skolebygninger, og den nye overdækkede hovedindgang aktiveres med biblioteks- og læsezoner hvorfra der er udsyn til de grønne uderum.

Bæredygtig læring

Vores ambitioner med projektet er at etablere de optimale fysiske rammer for et helhedsorienteret bæredygtigt læringsdesign hvor energitiltag, bevidst materialevalg og arkitektur
smelter naturligt sammen, og hvor det pædagogiske potentiale håndgribeliggøres på fl ere niveauer. Vi bruger en bæredygtighedsstrategi som metode-tilgang og designdriver til
at udvikle den arkitektoniske kvalitet og indfri målene om et fl eksibelt og robust designkoncept med fokus på synlige og aktive bæredygtigstiltag.

Husets fysiske ramme fremstår som et robust og aktivt læringsmiljø, hvor konstruktioner, rumligheder og materialitet kan indtages, afl æses og indgå som naturlig del af den bæredygtige læring. Eksempelvis bidrager muligheden for opsamling af regnvand og dyrkning og høst af egne grønsager til forståelse af øko-systemet. Den synlige og oplevede bæredygtighed er en stærk pædagogisk faktor, der med nærværende udbygning kan bruges til at styrke fællesskabet på tværs af årgangene samt sammenhængskraften mellem skolen og lokalsamfundet. Den oplevede bæredygtige indsats suppleres med stor fokus på godt indeklima og arbejdsmiljø samt arkitektonisk velfungerende valg af materialer og byggetekniske løsninger.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Copy link
Powered by Social Snap