0 af 0 for ""

Nordre Frihavnsgade - Sweco Danmark

København

Nordre Frihavnsgade

Omdannelsen af Nordre Frihavnsgade til Danmarks første cykelgade

Nordre Frihavnsgade på Østerbro i København er én af landets mest trafikerede gader. Samtidig er den også meget slidt. Sweco er totalrådgiver på opgaven at omdanne Nordre Frihavnsgade til en levende strøggade, der tager hensyn til beboerne, de handlende og handelsdrivende og ikke mindst cyklisterne.

I processen har Sweco hjulpet kommunen i dialogen med Politiet, Movia, borgerne og de handlende og tilvejebragt dokumentation for, at den renoverede gade vil forbedre trafiksikkerheden.

Lokation
København
Kunde
Københavns Kommune
Samarbejdspartnere
Lytt Architecture
Status
2021 – 2023
Ydelser
Totalrådgivning

Lokalt ønske om cykelgade

Omdannelsen af Nordre Frihavnsgade til en cykelgade er forankret i et stærkt lokalt ønske. Hensigten er at indrette gaden på cyklisternes præmisser og skabe en attraktiv handelsgade med et pulserende byliv. Projektet indgår i København Kommunens Cykelstiprioriteringsplan 2017–2025, der har til formål at omsætte et politisk ønske om at få flere til at cykle og cementere København som cykelby.

Gaden i dag (november 2021)

Nordre Frihavnsgade fremstår i dag usammenhængende med forskellige materialevalg og uden klare afgrænsninger af de enkelte trafikarealer. En overvejende del af de registrerede uheld skyldes kollision mellem cyklister og åbne bildøre.

Trafikken på gaden er intens med både personbiler, lastbiler, busser og cyklister, hvor sidstnævnte udgør den største trafikantgruppe. Den næststørste gruppe er fodgængere. Biltrafikken udgør lidt under 30 % og er præget af ærindekørsel, idet kun cirka en tredjedel er gennemkørende trafik.

Gaden råder over 121 parkeringspladser og ca. 250 cykelparkeringspladser på den 750 meter lange strækning. De parkerede cykler viser en overbelastning på 100 %, idet lige så mange cykler står uden for stativer som i stativer.

Hastighedsmålinger viser, at biltrafikkens gennemsnitshastighed i dag ligger på omkring 30 km/t, og at 85 % af bilisterne kører maksimum 40-43 km/t. Trafikprognoserne viser, at især cykeltrafikken på Nordre Frihavnsgade i fremtiden vil stige med op til 25 %.

Nordre Frihavnsgade - Sweco Danmark
Nordre Frihavnsgade - Sweco Danmark
Løsningen

De stærke lokale ønsker om at øge trygheden, skabe et attraktivt byrum samt at bevare antallet af eksisterende parkeringspladser pegede på, at den ideelle løsning for Nordre Frihavnsgade var at omdanne den til en cykelgade.

Udgangspunktet for cykelgaden er et centralt placeret kørebaneareal på 6,5 meter i bredden (der var et stærkt ønske fra Movia), flankeret af 2,45 meter bredde flexzoner i hver side af vejen til brug for parkeringspladser, flexparkeringspladser, træplantninger eller udvidelser af fortovsarealet.

Foran Ingrid Jespersens Gymnasieskole bliver fortovsarealet udvidet og parkeringspladser nedlagt. Det skal give bedre plads til de mange børn og unge ved skolen, bedre overblik når gående krydser vejen samt øge antallet af pladser til cykelparkering og ophold. Ud for Victor Borges Plads og Melchiors Plads bliver fortovsarealet udvidet, og der er projekteret med to hævede flader med modificerede ramper på kørebanearealet, som både tilgodeser bustrafikken, men også nedsætter hastigheden på strækningen.

Cykelparkeringen er jævnt disponeret over hele strækningen, og i den forbindelse har der været fokus på særlige områder omkring skolen, Brugsen og Netto. Med disponeringen af træerne bliver gadens funktion som strøggade fremhævet, og gaden får et intimt og tæt udtryk.

Det arkitektoniske hovedgreb er baseret på at opnå en strøggadeidentitet og karakter af cykelgade ved udelukkende at anvende kendte københavnske arkitektoniske materialer.

Trafiksikkerhedsmæssigt vil en cykelgade med de brede og kantstensmarkerede flexzoner reducere risikoen for uheld, når bilister åbner bildøre. En hastighedssænkning vil medføre en signifikant reduktion i antallet af især alvorlige uheld, hvor børn er involveret.

Fartgrænse på 30 km/t reducerer alvorlige uheld markant

”Trafiksikkerhed – engelske erfaringer med 30 km/t” er et langtidsstudie (over 20 år) fra London, der viser, at en hastighedsnedsættelse til 20 mph (cirka 32 km/t) har medført en reduktion på 42 % på personskadeuheld. Den største reduktion blev registreret for børn (en reduktion på cirka 50 %).

For at nå et mål om nul trafikdræbte i EU i 2050 har EU-Parlamentet i efteråret 2021 foreslået at indføre 30 km/t som fartgrænse i alle byer.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.