0 af 0 for ""

Vindmøller

Lolland

Analyse af placering af energiparker

Enormt potentiale for vedvarende energi på Lolland

Gunstige vejrforhold, ledige arealer og en lokal opbakning til produktion af grøn strøm gør Lolland til et oplagt sted at udbygge den landbaserede VE-kapacitet.

Flaskehalse i elnettet betyder dog, at udbygningen vanskeliggøres og forsinkes, da udbygningen er langsommelig og ufleksibel.

Sweco har gennemført en analyse for Ren Energi Lolland (REEL) med henblik på at kortlægge potentialet for energiparker på Lolland.

Lokation
Lolland
Kunde
Ren Energi Lolland (REEL)
Ydelser
GIS-kortlægning | Aktøranalyse | Scenarieanalyse | Anbefalinger til at skabe lokal opbakning til energiparkerne

Projektet bygger på et ønske fra Lolland Kommune om at få tildelt placering af energiparker i kommunen og blive en motor for Østdanmarks grønne omstilling. Swecos løsningsforslag udgør baggrundsmaterialet for kommunens ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen.

Lolland har forudsætningerne til at blive et centrum for den grønne omstilling i Danmark. Kommunen har et enormt potentiale for produktion af grøn strøm, og det udnyttes allerede i høj grad. I øjeblikket produceres der på Lolland otte gange mere strøm, end der forbruges lokalt og niveauet forventes at stige frem mod 2030.

Det presser elnetforbindelserne op mod Sjælland og skaber flaskehalse, og forbindelserne er både tidskrævende og investeringstunge at forstærke.

Illustration - analyse af energipark

Swecos analyse

Swecos analyse anbefaler, at energiparker med mange megawatt elproduktion placeret i Lolland Kommune skal mødes af et markant øget elforbrug lokalt. Det skal sikre, at vi undgår unødvendige investeringer i elnettet, at VE-anlæggene er medvirkende til at skabe en grøn erhvervsudvikling i kommunen samt at energiparkerne opnår lokal opbakning.

Sweco anbefaler i løsningsforslaget at samtænke ny grøn elproduktion med stor-skala PtX-anlæg, som kan udnytte store dele af strømmen tæt på produktionsstedet. PtX bliver et vigtigt element i sektorkoblingen mellem elsektoren, varmesektoren og transportsektoren, som kan udnytte de grønne brændsler til at fortrænge olie, diesel o.a.

Analysen viser et potentiale for at etablere tæt på 900 megawatt vedvarende energianlæg fordelt i fire energiparker. Kobles den grønne elproduktion sammen med produktionen af grønne brændsler i PtX-anlæg udnyttes den eksisterende kapacitet i det lokale elnet og transmissionsforbindelserne mod Sjælland udfordres ikke yderligere.

For de fire udpegede områder er der udarbejdet en værdikæde for produktion og transport af el samtænkt med produktion af PtX-brændsler. Værdikæden er vigtig for REELs videre arbejde med at tiltrække relevante virksomheder og vise kommunalbestyrelsen hvilke typer af synergier, man skal være opmærksom på at udnytte.

Swecos ydelser omfatter:

GIS-kortlægning af potentielle områder for opsætning af VE-kapacitet samt placering af PtX-anlæg

Aktøranalyse af alle relevante stakeholders i værdikæden fra produktion af vedvarende energi til aftager af grønne brændsler med særligt fokus på synergier aktørerne imellem

Scenarieanalyse af påvirkning på det lokale elnet ved at tilføje ny elproduktion og store energiforbrugere

Generelle anbefalinger for at skabe lokal opbakning til energiparkerne