0 af 0 for ""

Klimatilpasning i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune

Klimatilpasning Gladsaxe Idrætspark og Vandledningsruten

Hjælp til et overbelastet afløbssystem

VANDPLUS-projektet er etableringen af Danmarks største anlæg til håndtering af regnvand i oplandet til Gyngemosen, Utterslev Mose og Emdrup Sø. Projektet involverede 140.000 forbrugere i Gentofte og Gladsaxe kommune.

Baggrunden for dette ambitiøse, helhedsorienteret klimatilpasningsprojekt var hovedsagelig overbelastning af det eksisterende afløbssystem i Gyngemosens østlige opland i Gladsaxe Kommune – herunder fælleskloakken, som led under de seneste års hyppigere og kraftigere skybrud.

Lokation
Gladsaxe
År
Realiseret, 2018
Kunde
Novafos
Arkitekt
Bisgaard Landskab
Ydelser
Opstilling af hydrauliske modeller for eksisterende afløbssystemer og terræn samt udvikling af de fremtidige klimatilpasnings- og skybrudsløsninger
Areal
8000 m3
Klimatilpasning i Gladsaxe
Klimatilpasning i Gladsaxe
Klimatilpasning i Gladsaxe

Klimatilpasning med brugerinddragelse

Med henblik på at imødegå klimaændringer, reducere udledning til recipient og skybrudssikre området blev der gennemført omfattende miljø- og anlægstiltag i afløbssystemet – bl.a. ved at frakoble regnvand fra tage, veje, pladser og terræn fra fælleskloakken og skabe kombinerede opholds- og sportsaktiviteter med bæredygtig regnvandshåndtering og skybrudssikring.

Der er i alt etableret 27 regnvandsbassiner med en totalvolumen på 8.000m³, neddroslet udløb imellem ø110-250 mm for at beskytte vandløbet, terrænbaserede skybrudsløsninger, der kan håndtere et flow på 15 m3/s, rekreative LAR-løsninger, grønne områder til glæde og gavn for 800 husstande samt en sikker skolevej til eleverne på Grønnemose Skole.

Sweco har udført hele den tekniske rådgivning på projektet – herunder opstilling af detaljerede hydrauliske modeller for de eksisterende afløbssystemer og terræn samt udvikling af de fremtidige klimatilpasnings- og skybrudsløsninger ved brug af modellerne.
Samtidig er mange af løsningerne i det samlede projekt 3D-projekteret direkte i en terrænmodel, som ikke kun blev anvendt til design og udbud, men også til direkte eftervisning af kapaciteten under hverdagsregn og 100 års hændelser i år 2110 – alt sammen modelleret og beregnet i Mike Urban FLOOD.

I arbejdet er borgere, brugere og idrætsforeninger også inddraget undervejs.

Regnvandshåndtering med plads til leg

Ved hjælp af Swecos løsninger har vi forbedret og fremtidssikret serviceniveauet for regnvandshåndtering for borgerne i oplandet, skybrudssikret og håndteret regnvand lokalt således, at vandet bruges rekreativt til at skabe nye steder med naturpræget vegetation i stedet for at belaste ledningsnettet.

Funktionen af et åbent bassin i Skolesvinget er ligeledes ændret, så det ikke længere modtager fællesvand – kun regnvand.

Samlet set udgør anlægget og regnvandsbassinerne en helt ny park langs Vandledningsvejen og Gladsaxe Sportscenter. Parken har fået sat fokus på brugerne og de rekreative værdier, fordi klimatilpasningstiltagene er designet, så de har en dobbeltfunktion i forhold til leg og oplevelser.

Resultatet er således landskabsbaserede løsninger med merværdi for lokalsamfundet og en større grad af klimaresiliens og liveability.

Klimatilpasning i Gladsaxe

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.