0 af 0 for ""

Sweco rådgiver Middelfart Spildevand i klimasikring af kloaksystemet i Nørre Aaby

Som led i at opfylde miljømålene i vandplanernes indsatsprogram og tilpasse afløbssystemerne til de forventede klimaændringer står kloaksystemet i tre store områder i Nørre Aaby by nu for at skulle saneres, og nye bassiner skal anlægges. Sweco rådgiver Middelfart Spildevand i arbejdet med at klimasikre områderne.

Projektet omfatter områderne Industrivænget, Østergade og Koldinghuse i Nørre
Aaby. Her reduceres mængden af urenset spildevand til vandløb og kystvand fra
overløb fra fælleskloak ved at sanere kloaksystemet og anlægge nye bassiner.
Middelfart Spildevands mål er at forbedre vandmiljøet og ikke mindst bedre at
kunne imødekomme klimaændringerne.

Sweco opdeler hvert projektområde
i tre faser; en planlægningsfase, en projekterings- og udbudsfase samt en
afsluttende fase, der omhandler byggeledelse og fagtilsyn.

I planlægningsfasen byder Sweco ind med løsninger som; landskabsmodellering,
etablering af regnbede, terrænnær afledning af overfladevand og andre
LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) – alt sammen som alternativer til
mere traditionelle projektløsninger. Samtidig inddrages interne og eksterne
interessenter i denne fase, så eventuelle aktiviteter, tilladelser og budgetter
afklares og inddrages tidligt i projektforløbet.

”Som udgangspunkt
arbejder vi med vandet som et rekreativt element i vores klimasikringsløsninger,
hvilket også er tilfældet i dette projekt i Nørre Aaby. De tørre og våde
bassiner skal finde en naturlig indpasning i det eksisterende terræn og samtidig
skabe en rekreativ værdi for borgerne i byen,” fortæller afdelingschef Frank
Jordt Kappel hos Sweco. 

Hos Middelfart Spildevand bemærker ingeniør
Lotte B. Mogensen: ”Udover at opfylde vandplanernes miljømål er det vigtigt, at
de tre områder i Nørre Aaby kan imødekomme de forventede klimaændringer.
Klimasikringen sker ved at fjerne vand fra systemet bl.a. via semiseparering og
dermed undgå brug af væsentligt større rør samtidig med, at vi etablerer tørre
og våde bassiner, som vil give et landskabeligt og rekreativt grønt løft til
områderne. Det ser vi som en ideel løsning.”

De tre klimaprojekter, der
har en samlet anlægssum på cirka 45 mio. kr., forventes færdige i juni
2018. 

 

Kontaktinformation
Projektleder Torben Anton Jensen, T 2723 1545, E torbenanton.jensen@sweco.dk
Afdelingschef Frank Jordt Kappel, T 2723 1426 , E frankjordt.kappel@sweco.dk