Projekt: Thomas B. Thriges Gade skaber fornyet sammenhæng

Thomas B. Thriges Gade-projektet i Odense er indbegrebet af et projekt, der skaber fornyet sammenhæng og tilgængelighed i byen med plads til alle trafikanter, så indbyggerne får endnu mere glæde af området.

I mange år har Odenses bymidte været splittet af den firesporede gennemfartsvej Thomas B. Thriges Gade. Nu genskabes historiske tværforbindelser mellem de to centrale bydele, når vejen og tunnelen omdannes til en ny og levende bydel. Der har i projektet været fokus på at skabe sammenhæng, bæredygtighed og et tæt, varieret, grønt byliv.

Som en del af projektet er de eksisterende vej- og tunnelkonstruktioner blevet tænkt helt om og har fået nye værdiskabende funktioner. Thomas B. Thriges Gade tunnellen, som førte to af de fire vejspor under Øster Stationsvej, er eksempelvis blevet en del af den nye store parkeringskælder under den nye bydel, da den fungerer som nedkørsel til kælderen.

Denne nytænkning af eksisterende konstruktioner falder i tråd med hovedbudskabet i Swecos nye Urban Insight rapport, der netop sætter fokus på, hvordan der er behov for nye forståelser af broer og tunneller, der sikrer, at de ikke er barriere i bylivet, men skaber sammenhæng, tilgængelighed og øget værdi til by og indbyggerne.

”Thomas B. Thriges Gade sikrede transportmæssige muligheder i Odense, da den hver dag blev anvendt af mange bilister, men den var samtidig en barriere for byens liv på grund af den splittelse den skabte mellem de to bydele. Ved at give både vej og tunnel nye funktioner sikrer vi, at indbyggerne i Odense i fremtiden vil få en mere sammenhængende by. Byrummene i den nye spændende bydel samt underliggende parkeringskælder vil bidrage til at gøre vilkårene i byen bedre og mere spændende, så indbyggerne vil få mere glæde af by og byliv,” siger Landskabsarkitekt Mette Lund Traberg fra Sweco Architects.

I Urban Insight rapporten sættes der desuden fokus på den problemstilling mange byer oplever – nemlig mangel på plads til byfornyelse. Med Thomas B. Thriges Gade eksemplificeres det, hvordan der kan findes nye områder ved at tænke anderledes omkring de eksisterende konstruktioner. Mobiliteten i byen forringes nødvendigvis heller ikke, den omtænkes blot, da der i projektet er tænkt tilgængelighed ind for alle trafikanter – parkeringspladser til bilister, en supercykelsti, byrum og opholdsmuliggeder til fodgængere og to stoppesteder til den nye letbane.

Borgernes engagement er essentielt
Borgerinddragelse og brugerperspektivet er i fokus i Swecos Urban Insight rapporter, og det er også tilfældet med Thomas B. Thriges gade. Her har kommunen eksempelvis i offentlighedsfasen afholdt mere end 20 møder med borgere, interessenter, journalister, politikere m.v.

Rapporten tager dog skridtet videre og giver eksempler på, hvordan borgerinddragelse ud over det sædvanlige kan give store gevinster i form af at sikre det rette design af områder samt også nogle gange være en måde at sikre finansiering af projektet. Et af eksemplerne er Luchtslingel en ny bro i Rotterdam, der er finansieret udelukkende gennem crowdfunding.

Du kan læse mere om eksemplet fra Rotterdam og andre gode eksempler på, hvordan borgerinddragelse er blevet anvendt i forskellige projekter med nye og eksisterende broer og tunneller i Europa samt rapportens fulde konklusioner og anbefalinger.

Læs hele Urban Insight rapporten.

I Urban Insight beskriver Swecos eksperter vilkårene for det gode byliv i Europa ved at dele spændende viden om bæredygtig byudvikling set fra et indbyggerperspektiv. Læs mere på swecourbaninsight.com. 

Den crowdfundede Luchtslingel i Rotterdam