Projekt: Bro og klimasikring giver plads til leg

Vandledningsruten i Gladsaxe er et projekt, som eksemplificerer, hvordan en bro, et stisystem og et klimaprojekt kan nytænkes, og hvordan nogle nødvendige tiltag kan gøres værdiskabende for indbyggere og bylivet. En tankegang, der også fremhæves i den seneste Urban Insight rapport fra Sweco som værende nødvendig i designet af fremtidens byer og samfund.

I 2014 blev cykelstien Vandledningsruten i Gladsaxe indviet, der løber fra Gladsaxe via buddigevej og slutter ved Vestvoldruten. Det er et projekt, der kombinerer nye cykelstier og innovativ klimasikring. Projektet indeholdt nemlig et nyt stisystem, hvor to cykelstier blev koblet sammen, hvilket bidrager til øget sammenhæng i cykelstinettet. En passage under broen ved Gladsaxevej, som skaber en sikker skolevej for områdets børn og unge samt en række klimasikringstiltag langs cykelruten, som udgør et af Danmarks største anlæg til håndtering af regnvand. Langs hele ruten og særligt i forbindelse med den nye tunnel er der kommet ny og kreativ belysning, der bidrager til at skabe liv langs ruten og tryghed for cyklister og fodgængere.

”I hele projektet har der været fokus på at sikre helhed og sammenhæng mellem alle elementerne. I forbindelse med lysdesignet under broen, som jeg har bidraget til, var en af de vigtige opgaver at sikre, at området under broen blev både visuelt spændende og trygt at færdes i. Derudover er lysdesignet med til at understrege klimasikringsfortællingen ved at skabe en velkommende og rekreativ atmosfære omkring regnvandsbassinerne, der skal håndtere regnvandet langs stien,” fortæller lysdesigner Christina Augustesen fra Sweco.

Læs mere om lysdesignet i projektet her.

Det fokus, der i projektet har været på sammenhæng og værdiskabelse for indbyggerne, der bruger området, falder lige i tråd med de indsigter, der præsenteres i Swecos seneste Urban Insight rapport. Målet om, at vandledningsruten ikke skulle være kun en cykelsti under en kedelig bro, og at klimasikringsløsninger ikke blot skulle løse oversvømmelsesudfordringer, men derimod designes som en rekreativ grøn oplevelsespark, er et direkte eksempel på det, der i rapporten fremhæves i forhold at nytænke, hvad infrastruktur bør kunne tilbyde af øget værdi til byens indbyggere.

Indsigterne er ikke begrænset til broer og tunneller
Klimasikringen, som går hele vejen fra Gladsaxe idrætscenter og langs vandledningsruten, er blevet designet som en grøn rekreativ oplevelsespark ved at lave forskellige regnvandsbassiner langs ruten, som skaber et grønt byrum med mange planter og frihed til leg for børnene, der bruger området.

"Klimasikringen på Gladsaxe Sportscenter er et godt eksempel på, at klimasikring ikke behøver at være udformet som kedelige vandtekniske anlæg i mørke rør under jorden. Klimasikring kan booste friluftslivet, hvis man tænker innovativt," sagde landskabsarkitekt Lone Ververs Jansson fra Naturstyrelsen, da Gladsaxe Kommune vandt prisen som årets friluftskommune i 2015, hvor klimasikringsprojektet spillede en væsentlig rolle.

Den seneste Urban Insight rapport handler specifikt om at nytænke broer og tunneller, så de ikke kun gør transporten nemmere, men også skaber øget værdi for indbyggerne ud over deres transportfunktion. Klimasikringsdelen på vandledningsruten illustrerer dog også, at de indsigter, som Urban Insight rapporten beskriver, også kan bredes ud på andre fagområder eller typer af projekter.

Du kan i Urban Insight rapporten få mere inspiration til måder, hvorpå områder og særligt tunneller og broer kan bidrage til at forbedre bylivet. Rapporten giver blandt andet også vejledning til, hvordan processen med at kortlægge potentielle områder og den efterfølgende proces med borgerinddragelse kan udføres.

Læs hele rapporten og dens anbefalinger her.

I Urban Insight beskriver Swecos eksperter vilkårene for det gode byliv i Europa ved at dele spændende viden om bæredygtig byudvikling set fra et indbyggerperspektiv. Læs mere på swecourbaninsight.com.