Dialog: Nyt værktøj skal hjælpe kommunerne med klima- og kystbeskyttelse

De danske kyster er under pres fra stigende vandstand, hyppigere storme og øget udnyttelse af områderne tæt ved kysten til eksempelvis beboelse. Det har resulteret i et øget fokus på at beskytte de danske kyster mod erosion og højvande – både hos privatpersoner, kommuner og på statsniveau. Dette fokus er kun blevet forøget med de nye regler, som har flyttet ansvaret for kystbeskyttelse fra stat til kommune. Sweco har udarbejdet et nyt værktøj, der kan understøtte kommunernes arbejde med klima- og kystbeskyttelse.

Den 1. september overgik ansvaret for de danske kyster fra det statslige Kystdirektorat til de enkelte kommuner. Dette har ført til, at nogle kommuner har igangsat store projekter, som skal beskytte de bynære arealer. Men det har også skabt et behov for nye kompetencer i mange af de danske kommuner, der nu fremadrettet skal tage stilling til den overordnede strategi for, hvordan kommunens kyststrækninger skal beskyttes og prioriteres.

”I Sweco har vi et ønske om at hjælpe kommunerne med at håndtere det nye ansvar, der dækker over alt fra vurderinger af kyststrækninger, overblik over de fysiske påvirkninger på kysten, de klimarelaterede ændringer til hele den administrative håndtering af processen. Derfor har vi udviklet et GIS-værktøj, under navnet Klima- og kystbeskyttelsesplanen, der kan gøre denne proces langt nemmere og mere overskuelig,” fortæller Line Ohm Sell, som er civilingeniør hos Sweco, og som står bag det nye initiativ.

Klima- og kystbeskyttelsesplanen er grundlæggende baseret på GIS platformen Spatial Suite, som allerede i dag anvendes hos en lang række danske kommuner.

Læs mere om Spatial Suite.

Sweco har desuden inviteret alle kystkommuner til en informativ temadag den 10. oktober, hvor en række eksperter fra Sweco vil præsentere deres ideer og tanker omkring klima- og kystbeskyttelse såvel som indgå i dialog med kommunerne omkring deres behov og ønsker.

Lettere sagsbehandling, overblik og ensrettet ansøgningsproces
Klima- og kystbeskyttelsesplanen er et værktøj til kommunerne, der dels skal lette sagsbehandlingen, men også give et indblik i, hvilke behov for klima- og kystbeskyttelse, der er i den enkelte kommune. Det vil gøre det muligt at identificere de løsninger, som er relevante for og vil skabe mest værdi for den enkelte borger, der har et hus ud til kysten.

Desuden sikrer en gennemarbejdet kystbeskyttelsesplan, at den skønne og sammenhængende natur kan bestå på trods af, at borgerne søger om kystbeskyttelse af deres bolig uafhængigt af hinanden. Dette er muligt, da værktøjet skaber et visuelt overblik over den samlede strategi fra kommunens side med de relevante oplysninger om planlov, klima og kystbeskyttelse.

Derudover skal klima og kystbeskyttelsesplanen også være en hjælp til borgere, der ønsker at søge om kystbeskyttelse. Med Klima- og kystbeskyttelsesplanen får kommunen et værktøj, der vil give dem det nødvendige overblik, og som ensretter ansøgningsprocessen fra ansøgningen modtages, frem til der gives tilladelse til kystbeskyttelse.

”Til at understøtte det visuelle GIS-værktøj har vi i Sweco udviklet flere understøttende funktioner. Et eksempel på en af disse er muligheden for at vurdere kystpåvirkningen, hvor vi har opbygget regionale bølge- og vandstandsmodeller ved brug af MIKE21 programserien. Vores modeller strækker sig tilbage til 1979 og udgør dermed en lang tidsserie, der kan anvendes til at lave statistiske vurderinger af ekstreme hændelser for både højvande og tilhørende bølger i forbindelse med projekter langs hele landets kyster - det vil sige i forbindelse med kystnære projekter ved havne og langs kyster samt til havs,” forklarer Lotte Meldgaard Pedersen, der er kystteknisk specialist og projektleder i Sweco.

Sikre og smukke kyster på en og samme tid
Sweco har også udviklet et cost-benefit program. Programmet hjælper med at få overblik over de værdier, der ligger i et oversvømmelses- eller erosionsudsat område. Det kan både de materielle værdier, der kan beskadiges af oversvømmelsen såsom huse og erhverv. Men det giver også en vurdering af, hvordan kystkonstruktioner kan medvirke til at ændre på de rekreative muligheder og udsyn, og hvordan det kan skabe værdi til et område.

EU-projektet IMMERSE
I oktober begynder det EU-funderede IMMERSE projekt, hvor Sweco skal vurdere og undersøge de generelle effekter af højvandssikring i fjorde/estuarier. Studiet er målrettet Isefjorden og Roskilde Fjord, men skal munde ud i anbefalinger til generelle løsninger, der kan implementeres andre steder i landet og potentielt i hele verden.

”Projektet giver Sweco en unik mulighed for at studere alle effekter og muligheder i højvandsbeskyttelse og klimasikring. Det gælder både effekten af eksempelvis at introducere sluser, men ligeledes de mere lokale løsninger som diger og mure. Vi skal hele vejen rundt om problematikken, når vi undersøger løsninger, så projektet omfatter både miljøpåvirkninger, de strukturelle aspekter, kommunernes og digelagenes involvering og meget mere,” siger projektleder Lotte Meldgaard Pedersen.

Læs mere om IMMERSE-projektet.

Kystbeskyttelse kan tage mange former, som det ses på billederne. Det understreger vigtigheden af at finde den rette løsning, som passer til omgivelserne.

 • Lotte Meldgaard
  Pedersen
  Senior projektleder, senior specialist
  +45 4348 6791
  Fraq r-znvy
 • Line Ohm
  Sell
  Civilingeniør
  +45 8210 5176
  Fraq r-znvy